برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

در این مطالعه که مقدمهای می باشد بر پایان نامه کارشناسی ارشد ” ارائه یک مدل هوشمند مبتنی
بر مدیریت دانش برای مدلسازی دانشجو در سیستمهای آموزش الکترونیک” هدف پژوهش در مورد
ماژول مدل دانشجو در سیستمهای آموزشی مختلف میباشد. فصل کلیات به تبیین جایگاه مدل
دانشجو در سیستم آموزشی هوشمند میپردازد. در فصل دوم آغاز تئوری های مختلف یادگیری و
کاربرد آنها در طراحی سیستمهای آموزشی مورد مطالعه قرار خواهدگرفت. در ادامه مدل دانشجو در
سیستم های پیاده سازی شده، در چهار قالب: مدل دستههای کلیشهای، مدل پوششی، مدل اندازه
اختلاف و مدل آشفتگی دستهبندی خواهد گردید. در ادامه این فصل با در نظر داشتن برنامه نگارنده در بهره گیری
از مدلسازی دانشجو با بهره گیری از قضایای احتمال شرطی، این نوع مدلسازی با دقت بیشتری مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت.در انتهای این فصل کاربردهای مختلف از مدلسازی دانشجو با بهره گیری از
قضایای احتمال شرطی مورد مطالعه قرار خواهدگرفت.

جستجو در سایت :   


مقدمه
در سی سال اخیر، تحقیقات وسیعی در زمینه توسعه برنامههای کامپیوتری که از طریق شبیه
سازی معلم انسانی، قابلیت اقدام تدریس موثر به دانشآموزان را داشته باشند، به اقدام آمده می باشد. این
برنامهها سیستمهای آموزشی هوشمند ITS
نامیده میشوند، انگیزه ساخت چنین سیستمهایی ، موثر
واقع شدن آموزش فرد به فرد میباشد . با در نظر داشتن اینکه تعداد شاگردان به مراتب بسیار بیشتر از تعداد
معلمان می باشد، عملاً امکان آموزش فرد به فرد وجود ندارد. اما با ظهور کامپیوتر ایده داشتن چنین
آموزشی،یک قدم به واقعیت نزدیکتر گردید. اگر بتوان کامپیوتر را بهگونهای برنامهریزی نمود که یک معلم
را شبیه سازی کند، در اقدام رویای داشتن آموزش فرد به فرد محقق خواهد گردید .
فلسفه جایگزین کردن معلم با کامپیوتر ریشه در هوش مصنوعی دارد. در تئوری ، تنها کاری که
تدریس بایستی انجام گردد، برنامهریزی کامپیوتر با دانش حوزه
و روش
میباشد. البته ممکن می باشد
تئوریهای علوم شناختی و علوم روش تدریس نیز در برنامه ریزی مورد بهره گیری قرار گیرند. در حالت
ایدهآل پردازش زبان طبیعی نیز به دانشآموز امکان میدهد که همانگونه که با معلم ارتباط مستقر
می ‌کند به همان شکل نیز با کامپیوتر ارتباط مستقر کند.

البته خیلی سریع مشخص گردید که این ایدههای مهیج، بیشتر چالشهای بلند پروازانهای هستند
که حداقل در حال حاضر با واقعیت فاصله زیادی دارند. اولاً به این دلیل که پردازش زبان طبیعی
علیرغم پیشرفتهای زیادی که در سالهای اخیر داشته، هنوز آنقدر قوی نیست که بتواند مکالمات بین
دانشآموز و معلم را پشتیبانی کند و به همین دلیل تکنیکهای دیگری جهت توسعه رابط کاربر مورد
بهره گیری قرار گرفتهاند. دوماً خیلی سریع مشخص گردید که کامپیوتر هیچگاه قادر نیست جای معلم را
بگیرد، زیرا که همیشه دانشآموزی هست که تدریس کامپیوتری در مورد او موثر واقع نشود ونیز
همیشه موضوعاتی وجود دارند که تدریس کامپیوتری آنها امکان پذیر و یا حداقل مناسب نیست.
پس هدف از ایجاد ITS، بطور واقع بینانه، پشتیبانی و کمک به معلم در کلاس، و کمک به
دانشآموز در محل کار و یا در منزل دانشآموز میباشد، با بهره گیری از کامپیوتر به عنوان یک ابزار کمک
آموزشی ، دانشآموز قادر خواهد بود سرعت آموزش را با سرعت یادگیری خود تطبیق دهد. معلم نیز
قادر خواهد بود زمان بیشتری برای آموزش خصوصی دانشآموزانی اختصاص دهد که سیستم آموزشی
کامپیوتری مناسب آنها نیست،خواهد داشت. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
در این نوشتار، در ادامۀ مقدمه جهت روشن شدن تأثیر زیرسیستم مدل کنندۀ دانشجو در یک
سیستم آموزشی هوشمند، آغاز نگاه کلی به معماری سنتی سیستمهای آموزشی هوشمند خواهیم
داشت. سپس یکی از معضلات موجود در راه مدلسازی دانشجو، که همان عدم قطعیت در باورهای
سیستم در مورد دانشجو میباشد را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در واقع همین شکل عدم قطعیت،
دلیل انتخاب رهیافت مبتنی بر نظریه احتمال و نظریۀ تصمیمگیری میباشد که در هر دوی این
تئوریها با عدم قطعیت ذاتی موجود در سیستم به شیوۀ اصولی و مبتنی بر تئوریهای محکم ریاضی
برخورد میشود.
در ادامه، در فصل دوم، رهیافت های مختلف مدلسازی دانشجو، در سیستمهای آموزش هوشمند
را با هدف مطالعه تکنیکهای هوش مصنوعی مورد بهره گیری در این سیستمها، مطالعه خواهیم نمود.

تعداد صفحه :97

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی نرم افزار: یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­ دهنده ­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید