(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
شبکههای حسگر بیسیم، شبکههایی متشکل از ابزار کوچکی هستند که به وسیله باطری تغذیه مـی شـوند .
وظیفه این ابزار کوچک، که حسگر نامیده میشوند، اکتساب داده از محیط فیزیکی اطراف می باشد که در مجموع به
صورت دیدهایی از محیط توسط شبکه به کاربران تحویل داده میشوند. کسب و انتقال دادهها توسط حسـگرها،
همراه با مصرف انرژی می باشد و به دلیل کوچک بودن این ابزار و در نتیجه ظرفیت محدود انرژی آنها، حفظ هر چه
بیشتر این منبع حیاتی در حسگرها و افزایش طول عمر شبکه، یکی از مهمترین معیارها در کارهـای مـرتبط بـا
این شب کهها محسوب می .گردد دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
از آنجایی که اکتساب اطلاعات از محیط با اعلان پرسوجوهایی توسط کاربران به شبکه صورت مـی گیـرد و
مبحث پردازش پرسوجوها در شبکههای حسگر بیسیم، به صورت مستقیم با پردازش این پـرس وجوهـا، نحـوه
اجرای آنها و تحویل دادههای درخواستی آنها مرتبط می باشد، تأثیر بسیار مهمی در چگونگی و اندازه مصرف انرژی
اعمال می ‌کند. از این رو همواره هدف اصلی در کارهای ارائه شده در این زمینه ارائه راهکارهایی برای مصرف بهینه جستجو در سایت :   


انرژی بوده می باشد .
مقدمه:
پیشرفت روز افزون تکنولوژی و میل بشر برای بهره گیری راحت تـر از آن باعـث ا یجـاد و اسـتفاده از ابـزار و
2 و جاسازی 1 امکاناتی که هر چه بیشتر در زندگی روزمره محو
شده هستند، گردیده می باشد. در مبحث شبکه نیـز،
در سالهای اخیر توجه زیادی به شبکههای موردی و حسگر معطوف شده می باشد، کـه بـه صـورت قابـل تـوجهی
میتوانند به صورت محو و جاسازی شده به کار رون . د به همین جهت، پروژههای گوناگونی برای نیل به محاسبات
فراگیر که در آن رایانه ها و حسگرها در هر زمینهای از زندگی بشر دخیل هستند و به او یـاری مـی رسـانند،
صورت گرفته می باشد که نتیجه آنها بهره گیری گسترده از شبکههای حسگر بیسـیم در زمینـه هـای مخلتفـی ماننـد
صنایع نظامی، زیستی، بهداشتی، شهری، ترافیکی و ساختمان می باشد .
شبکههای حسگر بیسیم متشکل از گرههایی میباشند. هر گره متشکل از یک یا چند حسگر می باشد که به وسیله
باطری تغذیه میشوند و در محیط فیزیکی پیرامون پراکنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـی از قبیـل نـور، دمـا،
رطوبت، صدا و … را از آن کسب و به کاربران شبکه ارائه میدهند. دادههای اکتسابی مـی تواننـد بـه کـاربران در
3 تصویربرداری
از دنیای واقعی یاری برسانند. به کمک تصویربرداری از دنیای خارجی می توان رویدادها و حوادث
محیط را کنترل و یا پیش بینی نمود. ارتباط میان حسگرها و کاربران به صورت بیسیم و از طریق هوا به عنوان
رسانه ارتباطی مشترک میباشد و هدف نهایی جمعآوری اطلاعات کسب شده از محیط در یک نقطه از شبکه به
4 نام ایستگاه اصلی
که به رایانه کاربر متصل می باشد، میباشد. از آنجایی که هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـا
5 شعاعی محدود در پیرامون خود میباشد، ارتباط در این شبکهها به صورت چندگامه
صورت مـی پـذیرد . بـدین
طریق که هر حسگر در شبکه غیر از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال دادههای دریافتیِ ارسـال شـده توسـط
حسگرهای دیگر به سمت ایستگاه اصلی میباشد.
در هر حال یکی از اساسیترین ملزومات رسیدن به چنین موقعیتی، پرسوجوی دادهها و ترکیب این دادههـای
کسب شده توسط حسگرهای جاسازی شده در محیط میباشد. زیرا بازیابی و بهره گیری از دادههای هزاران گره، به
صورت خام و منفرد کاری طاقت فرسا و غیرممکن میباشد. از طرف دیگر از آنجایی که حسگرها ابـزاری تغدیـه
شونده به وسیله باطری هستند، دارای ذخیره انرژی محدودی میباشند و غالباً نیز بایستی بـرای دوره هـای نسـبتاً
طولانی در شبکه باقی بمانند و به کسب داده ادامه دهند، ارسال داد ههای اکتسابی به صورت خام امری نامعقول

به نظر میرسد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از دادهها به راحتی میتواند انرژی محدود ایـن ابـزار را بـه پایـان
برساند و شبکه را از کار بیندازد. به همین جهت بهره گیری از تکنیکهایی برای پرسوجوی دادههای حسـگرها بـه
صورت جمعی و همچنین کاهش اندازه حجم اطلاعات ارسالی در میان حسگرهای شبکه امری لازم و حیاتی بـه
نظر میرسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرسوجوها در شبکههای حسگر بیسیم رسیدگی بـه دو ایـن مـورد
میباشد
تکنیکهای مختلفی در مبحث پردازش پرسوجوها به کار می طریقه. فرا از نام و شیوه بهره گیری، تمام تکنیکهای
موجود در مبحث پردازش پرسوجوها یک هدف اصلی را دنبال میکنند: بهره گیری کمینه از انرژی و افزایش طول
عمر شبکه.

 تعداد صفحه :88

قیمت :  14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

 


دیدگاهتان را بنویسید