مطالعه تجارت الکتزونیک در صنعت بیمه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

یافته های این سمینارحاکی از آن می باشد که شرکتهای بیمهای، نظری مثبت نسبت به تجارت الکترونیک
داشته و اغلب آنها تجارت الکترونیک را به صورت یک فرصت قلمداد کرده و عقیده دارند که به کارگیری
تجارت الکترونیک تاثیراتی مثبت بر صنعت بیمه کشور خواهد داشت. کمبود متخصصان فناوری اطلاعات
و ارتباطات (ICT) و کمی نیروی انسانی ماهر و خبره در زمینه تجارت الکترونیک از عمده نیازمندی
های زیرساختاری برای این شرکتها ذکر گردیده می باشد.آماده نبودن سایر بخشهای پشتیبان (مانند پول
الکترونیکی و شبکه مخابراتی)، فقدان قوانین و مقررات ضروری (امضای الکترونیکی، کپی رایت و …)،
فراگیر نبودن بهره گیری از اینترنت و دسترسی محدود به آن و وجود توجه سنتی حاکم بر فرهنگ سازمانی
مانند موانع بازدارنده پیادهسازی تجارت الکترونیک در این شرکتها ارزیابی شده می باشد. بخشهای بازاریابی
و فروش به همراه بخش پژوهش و توسعه پتانسیل های خوبی برای بهرهگیری از تجارت الکترونیک داشته
و از طرف دیگر بیمههای اتومبیل، باربری، عمر و اشخاص از قابلیت بیشتری برای عرضه به صورت
«online» را دارند.
مقدمه:
شرایط و روشهای انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینههای بیشتری در
اختیار کسب و کارها قرار میگیرند. در سالهای اخیر به واسطه رشد سریع فناوری های اطلاعات و
ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اینترنت، طریقه این تغییرات تسریع یافته می باشد. یکی از این گزینهها،
تجارت الکترونیک می باشد که موضوعات زیادی در خصوص پیادهسازی و بویژه تاثیرات آن بر کسب و کارها دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
صورت گرفته می باشد. بخش خدمات مالی و بویژه صنعت بیمه هم از این امر مستثنی نبوده و در این
خصوص هم مطالعات قابل توجهی صورت گرفته می باشد که اغلب آنها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته
بوده و برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه هم مطالعات پراکندهای صورت گرفته می باشد. با
در نظر داشتن اندک بودن این نوع تحقیقات برای کشور ایران، انگیزه اولیه برای انجام یک مطالعه منسجم در
این خصوص ایجاد شده و این اندک بودن بر آن می باشد تا نتایج مطالعه انجام شده را منعکس نماید.
تنظیم چارچوب این سمینار به این شکل می باشد که آغاز در بخش بعدی مقدمهای بر صنعت بیمه و
چالشهای پیرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه پرداخته
خواهد گردید. در بخش چهارم هم روش شناسی به کار رفته در این پژوهش ارائه شده و یافتههای این
مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد گردید. در نهایت در بخش ششم، خلاصهای از این پژوهش و نتیجهگیری
ارائه خواهد گردید. همچنین در بخش پایانی بعضی از پیشنهادها برای پژوهشهای بعدی ارائه خواهد گردید .

بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فنّاوری اطّلاعات(IT) در تولید و توزیع
خدمات بیمهای اطلاق میگردد و در معنای خاص بیمه الکترونیکی را میتوان به عنوان تأمین یک
پوشش بیمهای از طریق بیمهنامهای دانست که به طوربرخط (online)درخواست، پیشنهاد، مذاکره و
قرارداد آن منعقد میگردد.
.در سال 1997 فقط درصد کوچکی از 2129 بیلیون دلار حق بیمه جمعآوری شده در سطح جهان به
معاملات انجام گرفته از طریق اینترنت ارتباط داشت, با وجود این, همانند دیگر خدمات مالی, بیمه
الکترونیکی نیز در تعاقب تجارت الکترونیکی به خصوص در امریکای شمالی و اروپای غربی روز به روز
گسترش بیشتری پیدا نمود[1]
با اینکه پرداخت حقبیمه، توزیع بیمهنامه و پردازش پرداخت خسارت میتواند online انجام گیرد در
بعضی کشورها محدودیتهای مقرراتی (نظارتی) و تکنیکی (فنی) ممکن می باشد اجازه انجام کاملاً
الکترونیکی عملیات را ندهد. اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از شکل گیری پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه
نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
اینترنت به تازه واردان بازار امکان میدهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راهاندازی شبکههای سنتی
فروش پرهیز کنند و شرکتهای موجود خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی و نام تجاری خود
برای اضافه کردن کالاهای بیمهای به مجموعه کالاهای موجود خود بهره میبرند.
پس بیمهگران قدیمی با فشار رقابتی فزایندهای روبرو میباشند. محصولات بیمهای که به مشاوره کمی
نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطههای سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی جستجو در سایت :   


روبرو میبینند اما در مورد محصولات بیمهای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا که مشتری تمایل بیشتری
به صرف هزینه مشاوره دارد, فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد .
پس محصولاتی برای بازاریابی بر روی اینترنت و توزیع online مناسب هستند که بتوان آنها را
استاندارد کرده و با تعداد محدودی از پارامترها تشریح و نرخگذاری نمود نظیر: بیمه اتومبیل، بیمه
مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی. البته این به آن معنا نیست که دیگر محصولات بیمهای
از فرصتهای فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان میگذارد برای بهبود کیفیت خدمات شان
بهره گیری نکنند.
یکی از مسائل مهم در بیمه, ارزیابی متوسط خسارت مورد انتظار می باشد تا بر پایه آن بتوان نرخ حقبیمه را
تعیین نمود. همچنین برای مواقعی که حقبیمه دریافتی براساس نرخهای متوسط برای پوشش خسارتها
 
در یک سال کافی نباشد بیمهگرها نیاز به داشتن منابع و ذخایر اضافی میباشند .چگونگی وضع و بکارگیری
این ذخایر توسط مقام نظارتی بیمه تعیین میشود.
محاسبه نرخ بیمه، تعیین ذخایر کافی برای پوشش خسارتهای بیش از حقبیمه سال، چگونگی تعدیل نرخ
برای مشتریان خاص همه اینها متضمن درگیر شدن در محاسبات و تحلیلهای آماری دریافتی می باشد که
نیاز به دسترسی به اطّلاعات کافی دارد. همچنین امروزه IT به صورت گستردهای برای ارتباط با
نمایندگان بیمه، پروسه صدور بیمهنامه، اعلامیه حقبیمه، تحلیل بازار ، پیشبینی فروش و عملیات
حسابداری در شرکتهای بیمه بکار گرفته میشود.

تعداد صفحه :85

قیمت : 10000 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید