گرایش نرم‌افزار

عنوان:

پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با بهره گیری از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)

 

استاد راهنما:

دکتر فرهاد مردوخی

استاد مشاور:

جستجو در سایت :   

دکتر محمد کاظمی فرد

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

داده کاوی تلاشی سیستمی برای استخراج دانش از انبوه داده‌های موجود می باشد. داده کاوی به کمک مجموعه‌ای از روش‌های آماری و مدل‌سازی، می‌تواند الگوها و روابط پنهان موجود در پایگاه‌های داده را تشخیص دهد. با در نظر داشتن اینکه هر 7 سال یکبار کنتورهای شرکت ملی گاز بایستی از لحاظ سلامت کنترل شوند و این پروژه بدلیل حضور نیروی انسانی در محل و تست آزمایش کنتور هم از لحاظ زمانی و هم مالی بسیار پرهزینه می­باشد. در این پژوهش با اهداف کاربردی، کوشش بر آن شده می باشد که با ارائه یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم، فرآیند داده کاوی را با هدف تشخیص کنتورهای خراب از پایگاه داده در شرکت ملی گاز اجرا و هزینه­های این پروژه را بطور چشم گیری کاهش دهد. بطور کلی پروژه حاظر کوشش در تشخیص کنتورهای با احتمال بالای خرابی از پایگاه داده شرکت ملی گاز را دارد. در طی فرآیند پژوهش، شبکه عصبی و درخت تصمیم آغاز بصورت جداگانه هر روش تست و اجرا شده­اند. سپس به مطالعه ترکیب­های مختلف از این روش­ها پرداخته شده که نتیجه حاصل شده حاکی از این می باشد که با ترکیب شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری احتمال پیش‌بینی کنتور خراب به 93.43% (در مقایسه با مقادیر واقعی) می باشد، پس مقایسه بین روش های مورد مطالعه در این پژوهش نشان داد که روش ترکیب الگوریتم ها دقت بیشتر، احتمال پیش بینی بالاتری داشته می باشد.

کلمات کلیدی: داده کاوی، درخت تصمیم گیری، شبکه عصبی، ترکیب روش­ها، نرم افزار Rapid miner

.


 

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 اظهار مسأله. 16

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 17

1-3 جنبه نوآوری پژوهش.. 17

1-4 اهداف پژوهش.. 19

1-5 سوالات پروژه. 19

1-6 فرضیه‌ها 20

1-7 راهکار ارائه شده. 20

1-8 ساختار پایان‌نامه. 24

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 داده کاوی چیست؟. 49

2-2 تعاریف متنوعی از داده کاوی.. 50

2-3 آیا داده کاوی سودمند می باشد؟. 51

2-4 آمار و داده کاوی.. 52

2-5 پیچیدگی و هزینه زمانی.. 54

2-6 محرمانگی دادهها 54

2-7 محدودیت‌های داده کاوی.. 55

2-8 مراحل داده کاوی.. 55

2-9 وظایف و تکنیک های داده کاوی.. 56

2-9-1 کلاس‌بندی. 56

2-9-2 تخمین. 57

2-9-3 پیش‌بینی. 57

2-9-4 قواعد وابستگی یا گروه‌بندی پیوستگی‌ها 57

2-9-5 خوشه‌بندی. 57

2-9-6 نمایه‌سازی توصیفی. 58

2-10 معماری سیستم مبتنی بر داده کاوی.. 58

2-11 روش‌های داده کاوی.. 59

2-12 درخت تصمیم‌گیری.. 59

2-13 نقاط قوت درخت تصمیم‌گیری.. 61

2-14 معایب درختان تصمیم. 61

2-15 آنتروپی.. 62

2-16 هرس درخت تصمیم تولیدشده. 64

2-17 شبکه عصبی مصنوعی.. 65

2-18 ماتریس تداخل.. 69

2-19 واسط K-Fold Cross Validation.. 72

2-20 قوانین انجمنی.. 74

2-21 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 75

2-22 اختصار فصل.. 76

فصل سوم فرایند داده کاوی، معرفی و ارزیابی الگوریتم ها

3-1 معرفی نرم افزار Rapid Miner 5: 61

3-2 واسط کاربری Rapid Miner 5. 61

3-3 چگونگی کار با Rapid Miner 5. 62

3-3-1 انبارهها 62

3-3-2 عملگرها 63

3-3-3 تب پردازش.. 64

3-3-4 تب پارامترها 64

3-3-5 تب معضلات.. 64

3-3-6 تب کمک.. 65

3-3-7 تب توضیحات و تب xml. 65

3-4 مقدمه. 66

3-5 متدولوژی CRISP-DM… 66

3-6 شروع داده کاوی.. 67

3-6-1 درک کسب و کار 67

3-6-2 درک دادهها 67

3-6-3 آماده سازی دادهها 68

3-6-3-1 تولید دادههای آموزشی. 69

3-6-3-2 تولید دادههای تست و ارزیابی. 69

3-6-4 ساخت مدل. 70

3-6-4-1 افزودن انبارهای داده به نرم افزار 70

3-6-4-2 درخت تصمیم. 71

3-6-4-3 اعمال مدل درخت تصمیم و تست و ارزیابی کار 75

3-6-4-4 شبکه عصبی. 79

3-6-4-5 روشهای ترکیبی. 81

3-6-5 نتیجه گیری. 82

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و راهکار آینده

4-1 نتیجه گیری.. 84

4-2 راهکار آینده. 84

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 85

 

فهرست شکل­ها

شکل 1- مدل فرآیند CRISP-DM برای کاربردهای داده کاوی]9[ 21

شکل (2-1): معماری سیستم مبتنی بر داده کاوی [42]. 59

شکل (2-2): تغییر اندازه آنتروپی را برای مجموعه‌ای با دو کلاس… 63

شکل (2-3): توابع نرمال سازی [40] 67

نمودار(2-1): تقریب خطی.. 73

شکل(3-1): صفحه نخست نرم افزار Rapid Miner 5. 62

شکل 3-2: خروجی شیها 63

شکل 3-3: خروجی قسمت مدل (شبکه عصبی) 63

شکل 3-4: خروجی قسمت اطلاعات.. 64

شکل (4-1): متدولوژی CRISP-DM… 67

شکل (4-2): چگونگی افزودن فایل دادهای به برنامه. 70

شکل (4-3): چگونگی انتخاب نوع سطر. 71

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : تشخیص حمله به سرویس دهنده پست الکترونیکی

شکل(4-4): آدرس عملگر درخت تصمیم. 71

شکل(4-5): آدرس عملگر Set Role. 72

شکل(4-6): آدرس عملگر Select Attribute. 72

شکل(4-7): آدرس عملگر Discretize by Frequency. 72
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
شکل(4-8): چگونگی اتصال عملگرها 73

شکل(4-9): درخت حاصل از دادههای آموزشی با تابع هدف نسبت بهره اطلاعاتی.. 74

شکل(4-10): درخت حاصل از دادههای آموزشی با تابع هدف آنتروپی.. 75

شکل (4-11): درخت حاصل از دادههای آموزشی با تابع هدف پراکندگی جمعیت(جینی) 75

شکل(4-12): آدرس عملگر Apply model. 76

شکل(4-13): اتصالات تب پردازش در مرحله اعمال مدل. 76

نمودار (4-1): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف نسبت بهره اطلاعاتی.. 77

نمودار(4-2): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف آنتروپی.. 77

نمودار(4-3): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف پراکندگی جمعیت(جینی) 78

شکل (4-15): اتصالات عملگرها جهت تشکیل مدل شبکه عصبی.. 79

شکل(4-16): ساختار شبکه عصبی.. 80

نمودار (4-4): نتیجه تشخیص شبکه عصبی.. 80

نمودار(4-6): نتایج حاصل از اجرای شبکه عصبی بر دادههای خرابی پیشبینی شده توسط درخت تصمیم   82


فهرست جداول

جدول (2-1): مقایسه واکاوی آماری و داده کاوی ………………………………………………………………….. 53

جدول (2-2) کلاس های پیش بینی . ………………………………………………………………………………69

جدول (2-3): ماتریس تداخل…………………………………………………………………………………………… 70

جدول(2-4): مجموعه اعتبار سنجی…………………………………………………………………………………… 74

جدول) 3-1(: دادههای مورد بهره گیری در تشخیص کنتورخراب……………………………………………….. 68

جدول (4-3): نتایج حاصل از ارزیابی نتایج درختهای تصمیم ایجاد شده………………………………… 78

جدول (4-3): مقادیر پارامترهای عملگر شبکه عصبی………………………………………………………….. 79

 

فصل اول

کلیات پژوهش

این فصل به تعریف مسأله و راهکار کلی می‌پردازد. در آغاز کوشش می گردد که مسأله تعریف گردد. سپس اهمیت و ضرورت مسأله، اهداف و فرضیه‌ها تبیین داده می گردد و در نهایت ساختار این پژوهش، تبیین داده می گردد.

1-1 اظهار مسأله

ظرفیت ذخیره سازی داده های دیجیتال در سراسر جهان هر نه ماه برای حداقل یک دهه دو برابر شده می باشد، در صورتی که در دو برابر مدت مشابه طبق پیش بینی قانون مور[1] قدرت محاسباتی و سرعت رشد می­کند]1[. داده کاوی نشان دهنده یک گام در فرایند کشف دانش در پایگاه داده­ها[2] می­باشد]2[ که میتوان آن را یک نیاز اساسی در دنیای امروز دانست. بنا بر اعلام دانشگاه MIT امروزه مرز و محدودیتی برای دانش داده کاوی در نظر گرفته نشده و دامنه کاربرد آن را از اعماق اقبانوس­ها تا بی کران فضا می­دانند]3[. کوشش برای الگوهای موجود در داده­ها مدت زمان طولانی در بسیاری از زمینه ها، مانند آمار، الگوشناسی[3] ، و تجزیه و تحلیل داده­های اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد]4[.

داده کاوی به عنوان یک ابزار مهم برای کسب دانش از پایگاه داده های پدید آمده می باشد]5[ از این رو می­توان به اهمیت الگوریتم­های داده کاوی پی برد که شبکه­های عصبی و درخت تصمیم مانند­ی این الگوریتم­ها می­باشد. درخت تصمیم یک راه طبیعی برای ارائه یک فرآیند تصمیم گیری می­باشد، زیرا که درک آنها برای هر کسی ساده و آسان می باشد]6[ همچنین محبوبیت شبکه­های عصبی با دست اندرکاران داده کاوی در حال افزایش چشم گیر می باشد زیرا آنها خود را، از طریق مقایسه­ی قدرت پیش بینی خود با تکنیک­های آماری با بهره گیری از مجموعه داده­های واقعی اثبات کرده­اند]7[. تحقیقات جدید نمایانگر این می باشد که الگوریتم­های ترکیبی دقت بیشتر و عملکرد بهتری را به نسبت به بهره گیری­ی مجزا و مستقل آنها در داده­کاوی از خود نشان می­دهند]8[.

با در نظر داشتن آنکه تشخیص کنتورهای خراب توسط خود شرکت گاز با بهره گیری از داده­های موجود مقدور نمی­باشد، این شرکت برای تعویض و شناسایی کنتورهای خراب میبایست مأمورینی داشته باشد که در محل حضور داشته و بصورت فیزیکی اقدام به تست کنتور نماید تا اگر احتمالا خراب بود اقدامات لازم را انجام دهند که با در نظر داشتن وجود تعداد زیاد مشترکین این اقدام یک فرایند زمان بر، پرهزینه و سخت خواهد بود. نوع پژوهش حاضر براساس هدف طراحی و کاربردی می باشد. هدف از طراحی، طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­های شرکت شرکت ملی گاز در راستای کاهش هزینه پروژه­ی تعویض کنتورهای خراب می­باشد که شرکت مذکور هر 7 سال یکبار بایستی اقدام به انجام آن در حوزه مربوطه می­نماید. پروژه حاضر کوشش دارد تا با طراحی روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم فرآیند داده­کاوی را جهت تحلیل داده­های حوزه کرمانشاه بهره گیری کرده و کنتورهایی با احتمال بالای خرابی را شناسایی و به شرکت نام برده ارائه دهد تا در حد توان جهت کمینه کردن هزینه تشخیص و تعویض کنتورها کمک نماید.

[1] Moore’s Law

[2] knowledge discovery in databases (KDD)

[3] Pattern recognition

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***