عنوان

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

استاد راهنما

دکتر همایون موتمنی

سال تحصیلی93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………….1

فصل اول.کلیات پژوهش………………………………………………………………………2

  • مقدمه……………………………………………………………………………..3
  • تعریف مساله…………………………………………………………………… 4
  • اهداف اساسی انجام پژوهش………………………………………………… 5

1-3-1 هدف اصلی…………………………………………………………………5

1-3-2 اهداف فرعی………………………………………………………………6

  • پرسش های پژوهش……………………………………………………………6

1-4-1 پرسش اصلی………………………………………………………………6

1-4-2 پرسش فرعی………………………………………………………………6

فصل دوم.ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………….8

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………….9

2-2 سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان………………………………………..9

2-3 بخش های مختلف یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………………11

2-4 فرآیند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان……………………………13

2-5 فرآیند شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان……………….15

2-5-1 فرآیند توسعه…………………………………………………………………..15

2-5-2 آماده سازی تسهیلات……………………………………………………….16

2-5-3 فروش…………………………………………………………………………….16

2-5-4 انجام سفارش………………………………………………………………….16

2-5-5 خدمات………………………………………………………………………….16

2-5-5-1 فرآیند مهندسی همزمان…………………………………………….17

2-5-5-2 تولید بهنگام…………………………………………………………….17

2-6 فاکتورهای موثر بر انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان………..19

2-7 مفاهیم اولیه منطق فازی……………………………………………………………..21

2-8 کارهای مرتبط…………………………………………………………………………27

فصل سوم.روش پژوهش……………………………………………………………………….30

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………..31

3-2 فاکتورهای موثر بر انتخاب ERP ……………………………………………….31
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
3-3 مدل سازی معیارها………………………………………………………………….34

3-3-1معیارها……………………………………………………………………………37

3-3-2فازی سازی دسته معیارها…………………………………………………..37

3-3-3 پیاده سازی روش ارائه شده ………………………………………………41

فصل چهارم.محاسبات و یافته های پژوهش……………………………………………..51

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………52

4-2 چگونگی محاسبه اندازه مقبولیت یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…….52

4-3 ارزیابی روش پیشنهادی……………………………………………………………..54

فصل پنجم.نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………..59

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………60

5-2 روش انجام کار………………………………………………………………………….61 جستجو در سایت :   

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………….61

منابع………………………………………………………………………………………………….62

 

فهرست جداول

جدول 3-1 پرکاربردترین معیارها………………………………………………………..32

جدول 3-2 فاکتورها………………………………………………………………………….35

جدول 3-3 عبارات زبانی برای معیارPROC ………………………………………….38

جدول 3-4 عبارات زبانی برای معیارVENC ………………………………………….38

جدول3-5 عبارات زبانی برای معیار SYSC …………………………………………..39

جدول 3-6 عبارات زبانی برای معیار COSC ………………………………………..39

جدول 3-7 عبارات زبانی برای متغییر خروجی……………………………………….41

جدول3-8 کدهای مورد نیاز برای ایجاد سیستم فازی ممدانی جهت انتخاب

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………………………………………………………42

جدول 4-1 داده های مورد بهره گیری برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع

سازمان…………………………………………………………………………………………55

 

فهرست اشکال

شکل 3-1 بلوک دیاگرام مراحل انجام کار…………………………………………..36

شکل 3-2 توابع عضویت برای متغییر PROC ………………………………………46

شکل 3-3 توابع عضویت برای متغییر VENC ………………………………………46

شکل 3-4 توابع عضویت برای متغییر COSC ………………………………………47

شکل 3-5  توابع عضویت برای متغییر SYSC ………………………………………47

شکل 3-6 توابع عضویت برای متغییر خروجی………………………………………48

شکل 3-7 پایگاه قوانین در محیط نرم افزار مطلب…………………………………49

شکل 3-8 نمودار سطح سیستم استنتاج فازی………………………………………..50

شکل 4-1نمونه ای از چگونگی محاسبه نرخ مقبولیت یک سیستم………………….53

شکل 4-2 نمونه ای از چگونگی محاسبه نرخ مقبولیت یک سیستم………………..54

شکل 4-3 خطای پیش بینی روش فازی…………………………………………….55

شکل 4-4 خطای تخمین روش فازی……………………………………………….56

شکل 5-1 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی

منابع سازمانی به روش فازی ممدانی……………………………………………….60

 

چکیده:

سیستم های ERP[1] طی سال های گذشته توجه فراوانی را به خود جلب کرده­اند، زیرا که تمامی ابعاد سازمان را پوشش داده و توانمندی تصمیم گیری مدیریتی را نیز به گونه ای چشمگیری افزایش داده اند. امروز مهم ترین دغدغه مدیران پیشرفت در یک محیط متلاطم و پویاست. با اینکه مدیران تمامی منابع چهار گانه نیروی انسانی مواد و تجهیرات و سرمایه دارند اما نمی توانند به یک انسجام و یکپارچگی در تمامی ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی برسند. پیاده سازی و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به علت پیچیدگی و هزینه بالا و ریسک های سازگاری، یکی از مشکل ترین پروژه های سرمایه گذاری می باشد.

با وجود جذابیت های پروژه های فناوری اطلاعات از نظر قابلیت ایجاد تغییر و تحولات مثبت فراوان، ترس از عدم موفقیت و شکست و همراهی مانعی بر سر راه پیاده سازی آنها بوده می باشد. در این پایان نامه با بهره گیری از منطق فازی روش برای انتخاب بهترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای معیارهای انتخاب ارائه می­هیم.

نتایج پیاده سازی و آزمایشات نشان می داد خطاهای پیش بینی در انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب برای سازمان در روش ارائه شده نسبت به روش های مشابه کمتر می باشد.

 

      فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1مقدمه

برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین از برجسته ترین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به شمار می آیند که از تلفیق مجموع آنها با فعالیت های تجاری، تشکیلات سازمانی مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شکل می گیرد[1]. پژوهش های اخیر نشان داده می باشد، مهم ترین مشکلاتی که در این سیستم ها هست، ناشی از برآورده نشدن دو عامل نیازهای کسب وکار و کیفیت پایین نرم افزارهای کاربردی می باشد. سیستم های نر م افزاری ERP حیطه وسیعی از محصولات نرم افزاری را شامل میشوند که عملیات تجاری روزانه سازمان و فرآیند تصمیم گیری سازمانی و عملیاتی را پشتیبانی می کنند[2]. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در خدمت بسیاری از صنایع و حوزه های کاری متعدد در مجتمع های سازمانی بوده، کوشش می ‌کند فعالیت ها را از مدیریت زنجیره تأمین، کنترل انبار، ساخت، حسابداری مالی و هزینه ها، منابع انسانی و تقریباً هر فرآیند مدیریتی مبتنی بر داده دیگر را دربر گیرد، به طوری که امروزه سیستم های ERP به ابزاری مهم و لازم برای بهبود مزایای رقابتی سازما ن ها تبدیل شده می باشد و در صورت موفقیت پیاده سازی سیستم ERP  شرکت ها می توانند به سرعت، مزیت رقابتی در بازار جهانی کسب کند]3]. طی دهه گذشته بسیاری از پروژه های  ERP به پیشرفت های عمده ملموس و ناملموسی در حوزه های گوناگون برای سازمان ها منجر شده اند ]4]. استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان از نظر کیفی به سه دلیل، با استقرار سایر سیستم های اطلاعاتی تفاوت دارد: اول این که ERP بر کل سازمان  تأثیرگذار می باشد. در ثانی، ممکن می باشد کارکنان افزون بر نرم افزار جدید، فرآیندهای تجاری نوینی بیاموزند. سوم این که ERP نه فقط سیستم اطلاعاتی بلکه یک سامانه تجاری می باشد.

اما با وجود این، استقرار سیستم های یادشده اغلب سازما نها را با چالش های جدی مواجه می کند. شواهد زیادی هست که نشان می دهد بسیاری از پروژه های استقرار، در زمان مقرر و در محدوده بودجه تعیین شده خاتمه نیافته اند. نکته مهم این می باشد که پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در سازمان بسیار مشکل می باشد. در واقع پروژه های تکنولوژی اطلاعات مانند  ERP در زمره پروژه های پرریسک هستند. پس، با وجود مزایای بی شمار پیاده سازیERP برای سازمان تا زمانی که توجیه لازم برای اجرای آن  وجود ندارد هیچ سازمانی نباید خود را درگیر آن کند[ 4]. اما موضوعی که زمینه ساز عدم موفقیت پیاده سازی ERP می باشد، این واقعیت می باشد که بسیاری از مدیران پروژه پیاده سازی سیستم تنها به جنبه های تکنیکی و مالی پروژه توجه داشته، از سایر جوانب غافل مانده اند[5]. انتخاب دقیق گزینه مناسب برای در اختیار گرفتن یک سیستم گسترده در سطح سازمان بسیار مهم می باشد؛ زیرا تأثیر شدیدی بر مقبولیت، مفید بودن و ایجاد همکاری در سازمان دارد. این فرآیند بایستی از سیاست ها و سیاق سازمان برای رسیدن به تصمیم نهایی پیروی کند. چنانچه سازمان قادر باشد تا پیش از آغاز فرایند پیاده سازی، وضعیت جاری را ارزیابی کرده و نتایج حاصل از پروژه را تا حد امکان پیش بینی کند، بسیاری از معضلات پیشِ رو از قبل مشخص شده و برای اصلاح آنها اقدام خواهد گردید. همچنین با وجود یک رویکرد پیش بینی کننده، سازمان سازوکاری را در اختیار دارد که با بهره گیری از آن، فرایند پیاده سازی را لحظه به لحظه رصد کرده و در صورت وجود انحراف و پیش از ورود پروژه به نقطه ی بحرانی، نسبت به اصلاح آن اقدام می کند. فرایند انتخاب ERP مناسب برای سازمان بسیار کار پر ریسک و دارای خطرات بالا می باشد. در این فرآیند مدیران سازمان، کارشناسان فناوری اطلاعات، خبرگان فن، کاربران سیستم و … بایستی به دقت گزینه های موجود را با فاکتورهای انتخاب سنجیده نهایتا بهترین انتخاب را انجام دهند.  در این پایان نامه قصد داریم به ارائه روشی برای انتخاب و پیاده سازی ERP مناسب برای سازمان با بهره گیری از منطق فازی بپردازیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

 

1-2 تعریف مساله

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، طی سال های گذشته توجه فراوانی را به خود جلب کرده اند؛ چراکه تمامی ابعاد سازمان را پوشش داده و توانمندی تصمیم گیری مدیریتی را نیز به گونه ی چشمگیری افزایش داده اند. امروزه مهمترین دغدغه مدیران، پیشرفت در یک محیط متلاطم و پویاست. با اینکه مدیران تمامی منابع چهارگانه نیروی انسانی، مواد، تجهیزات و سرمایه را دارند اما نمی توانند به یک انسجام و یکپارچگی در تمامی ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی برسند. با وجود اهمیت به کارگیری فناوری اطلاعات، در بسیاری از سازمان ها شاهد بروز مشکلاتی در ارتباط با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار هستیم [6]. کلید حل این معضلات در محیط رقابتی امروز، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP می باشد تا با حذف هرگونه  فعالیت بی ارزش، کسب و کار رونق یابد. پیاده سازی و انتخاب سیستم ERP  به علت پیچیدگی، هزینه بالا و ریسک های سازگاری، یکی از مشکل ترین پروژه های سرمایه گذاری می باشد. با وجود جذابیت های پروژه های فناوری اطلاعات از نظر قابلیت ایجاد تغییر و تحولات مثبت فراوان، ترس از عدم موفقیت و شکست، همواره مانعی بر سر راه پیاده سازی آنها بوده می باشد. لازمه انتخاب بهترین سیستم ERP  ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان می باشد که بایستی به وسیله معیارهایی صورت گیرد که متناسب با اهداف استراتژیک باشند. کاربرد گسترده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط سازمان های بزرگ و متوسط انقلاب ERP نامیده شده می باشد. برنامه ریزی منابع سازمان برای اهداف میانی سازمان (فعالیت های داخلی سازمان) طراحی شده اند . بسیاری از سازمان ها به اندازه قابل توجهی سیستم مزبور را جایگزین شماری از سیستم های اطلاعاتی قدیمی کرده اند. چنین سیستم هایی نویدبخش ارائه یک پاسخ یکپارچه و منسجم به نیازهای اطلاعاتی سازمان، در مورد جایگزینی سیستم های اطلاعاتی سنتی و جزیره ای می باشد. اگر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به درستی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، افزایش بهره وری سازمان قطعی می باشد. شرکت هایی که در سیستم برنامه ملاحظات اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، افزایش بهره وری سازمان قطعی می باشد. شرکت هایی که در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سرمایه گذاری می کنند، از عملکرد قوی تر و مزیت های مالی بالاتری بهره می جویند]7[. در واقع ERP  زیربنای یک نظام تجاری قدرتمند می باشد که موجب ژرفای اطلاعات عملیاتی و وسعت اطلاعات در مورد زنجیره ارزش می گردد. با وجود این، استقرار این سیستم ها اغلب سازمان ها را با چالش جدی مواجه می ‌کند. شواهد زیادی هست که نشان می دهد بسیاری از پروژ ه های استقرار در زمان مقرر و در محدوده بودجه تعیین شده پایان نپذیرفته اند. از طرفی انتخاب یک سیستم سازمانی، فرآیندی پیچیده و زمانگیر می باشد]9[. یکی از مخاطراتی که سازمان پیش از آغاز پروژه ی پیاده سازی و نصب با آن روبه روست، انتخاب سیستم نا مناسب می باشد. این تصور که پیاده سازی ERP  عملکرد سازمان را یک باره بهبود  می بخشد، کاملاً نادرست می باشد، بلکه بهبود عملکرد سازمان به شدت به این بستگی دارد که تا چه اندازه انتخاب ERP مناسب برای سازمان، به درستی انجام پذیرفته و چه اندازه سیستم انتخابی با فرهنگ کسب و کار، راهبرد و ساختار سازمان همسو می باشد]10[. ویژگی منحصربه فرد ERP  به منزله ی یک نوآوری سازمانی پیچیده، این می باشد که چگونه یک بسته ی نرم افزاری استاندارد می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند، در حالی که شرکت های رقیب نیز فرصت پیاده سازی بسته های یکسان یا مشابه را دارند . در حقیقت، از آنجا که شرکت های متفاوت اهداف رقابتی متفاوتی دارند، انتظار آنها از ERP  نیز متفاوت می باشد . پس مدیر ارشد سازمان بایستی پیش از تصمیم گیری در مورد یک سیستم ERP خاص، راهبرد رقابتی سازمان خود را مطالعه کند. فرایند انتخاب ERP مناسب برای سازمان بسیار کار پر ریسک و دارای خطرات بالا می باشد. در این فرآیند مدیران سازمان، کارشناسان فناوری اطلاعات، خبرگان فن، کاربران سیستم و … بایستی به دقت گزینه های موجود را با فاکتورهای انتخاب سنجیده نهایتا بهترین انتخاب را انجام دهند. با در نظر داشتن توضیحات فوق سیستم خبره ای که در این تصمیم گیری مدیران را کمک کند و اطلاعات کیفی موجود از نظرات خبرگان را پردازش نماید می تواند در فرایند انتخاب ERP مناسب بسیار مهم و مفید باشد. این سیستم بایستی بتواند تمامی جنبه های مختلف موجود را همزمان سنجیده و گزینه ای که دارای بالاترین درجه مقبولیت می باشد را نمایان سازد یا اینکه با در نظر داشتن فاکتورهای موجود برای انتخاب مجموعه قوانینی که وضع شده می باشد را به صورت موازی نگاه کرده و فرآیند استنتاج از اطلاعات موجود را انجام دهد.

 

1-3 اهداف اساسی انجام پژوهش

اهداف پژوهش را به دو دسته‌ی هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می‌کنیم. هدف اصلی ماهیت و موضوع پژوهش می باشد و قصد ما این می باشد که آن‌را مشخص نموده و به آن دست یابیم. اهداف فرعی راه دست یافتن به هدف اصلی را گام به گام مشخص می‌کنند.

 

1-3-1 هدف اصلی

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای  انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

 

 

1-3-2 اهداف فرعی

شناسایی فاکتورهای مؤثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

ارائه روشی بر پایه منطق فازی برای  انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

 

1-4 پرسش های پژوهش

چگونگی دست‌یابی به اهداف پژوهش از طریق پاسخ به “پرسش‌های پژوهش” نمایانده می گردد. پرسش‌های پژوهش نیز به مانند اهداف پژوهش، به دو دسته‌ی پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی تقسیم می شوند. “پرسش اصلی” به دنبال پاسخی در راستای دست‌یابی به هدف اصلی می باشد و “پرسش‌های فرعی” به‌دنبال چگونگی دست یافتن به اهداف فرعی پژوهش هستند.

 

1-4-1 پرسش اصلی

  • آیا می توان با بهره گیری از منطق فازی [2]انتخاب درستی در سیستم های برنامه ریزی سازمان داشت یا خیر؟    

 

1-4-2 پرسش های فرعی

  • چه فاکتورهای بر انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب سازمان تأثیرگذار هستند؟
  • آیا می‌توان روشی برای اندازه‌گیری قابلیت نگهداری نرم‌افزار مبتنی بر جنبه بر پایه‌ی منطق فازی ارائه نمود؟

1-5 فرضیه

  • روشی با بهره گیری از منطق فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب سازمان قابل پیاده‌سازی می باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 81

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***