برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی ریزسیستم های الکترو مکانیکی و ریز پردازشگرها موجب پیدایش
شبکه های سنسوری شده می باشد. این شبکه ها از تعداد زیادی نود کوچک ارزان قیمت، با مـصرف انـرژی
پایین، تشکیل می شوند که به صورت توزیع شده در شبکه قرار می گیرند. هـر نـود سنـسوری توانـایی
پردازش محدودی از اطلاعات را داراست اما وقتی این اطلاعات با دیگر اطلاعات دریافت شده از نـود هـای
دیگر متناسب و پردازش می شوند توانایی این شبکه ها نمایان می گردد همچنین این شبکه ها قـادر
به مانیتورینگ و مطالعه یک محیط فیزیکی با جزئیات دقیق می باشند. از دیگر ویژگیهای بارز این گونـه
شبکه ها، تراکم زیاد نودهای سنسوری و نیاز مبرم بـه همـاهنگی بـین نودهـا جهـت انجـام فعالیـتهـای
مربوطه می باشد شناسایی و طبقه بندی اهداف در شبکه های سنسوری جزو مباحـث بنیـادین در ایـن
حوزه بشمار می رود. به بیانی دیگر در کاربرد های خاصی، لازم می باشد که نـوع هـدف ورودی بـه شـبکه
سنسوری معین گشته و سپس با در نظر داشتن نوع هـدف،عملیات مناسـب انجـام شـود . در ایـن بـین انتخـاب
نودهای سنسوری به عنوان یک اصل مهم در طراحی شبکه های سنسوری میباشد . زیـرا انتخـاب صـحیح
نودهای سنسوری تاثیر بسزایی در افزایش کارایی این شبکه ها اعمال می کند. سه روش معروف در زمینه
جمع آوری اطلاعات هدف نفوذی، روش های LEACH-base،DC و روش OCO مـی باشـندپروتکل
DPT از یک معماری برپایه خوشه بندی برای گسترش نود ها بهره گیری می کند.ذخیره انرژی به عنوان
یکی از خطوط راهنما طراحی این پروتکل می باشد و فرض می گردد که بیشتر نودهای سنسوری دربازه
زمانی خاص در حالت خواب قرار دارند.این پروتکل، مکانیسمی را فراهم می آورد تا مناسب تـرین نودهـا
برای این تسک تعیین شوند. و فقط این نودها هستند که فعال می شوند، و این امر باعث کاهش مصرف
انرژی در ردیابی میشود.بعلاوه این پروتکل از یک مکانیسم پیش بینی برای شناسـایی نودهـای سنـسوری
نزدیک به هدف بهره گیری می ‌کند.بر اساس این پیش بینی ها نود سرگروه مناسب ترین نود های سنـسوری
را برای این تسک فعال میسازد.پروتکلMOT نیز پروتکلی می باشد که برای شبکه سنسوری ساختار وجهـی
در نظر می گیرد و منبع S، هدف را در طول نودهای دیده بان تعقیب می کند. این مورد شـبیه بـه ایـن
می باشد که مورچه ها از خود ماده شیمیایی رها می کنند تا بتوانند با مورچـه هـای دیگـر ارتبـاط برقـرار
نمایند و یک مورچه می تواند این ماده را استشمام کرده و به منبع غذایی دست یابـد . پروتکـلRARE دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
به عنوان پروتکل کارای انرژی می باشد که از الگوریتم RARE-Area جهـت محـدود نمـودن نودهـای
سنــسوری مطــابق بــا کیفیــت داده ای کــه آنهــا فــراهم مــی نمایند،اســتفاده میکنــد.همچنــین
ازالگوریتم RARE-Node جهت کاهش افزونگی اطلاعاتی که به سینک فرسـتاده مـی شـود، اسـتفاده
می گردد. نتایج شبیه سازی نشان داده می باشد که این مکانیسم ها باعث افزایش بازه عمر نود سرخوشه به
اندازه 16 درصد می گردد.در حالیکه در اندازه دقت نتایج بدست آمده تاثیر چندانی ندارد.

مقدمه:
پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی ریزسیستم های الکترو مکانیکی و ریز پردازشگرها موجب پیدایش
شبکه های سنسوری شده می باشد. این شبکه ها از تعداد زیادی نود کوچک ارزان قیمت، با مصرف انرژی جستجو در سایت :   


پایین، تشکیل می شوند که به صورت توزیع شده در شبکه قرار می گیرند. هر نود سنسوری توانایی
پردازش محدودی از اطلاعات را داراست اما وقتی این اطلاعات با دیگر اطلاعات دریافت شده از نودهای
دیگر متناسب و پردازش می شوند توانایی این شبکه ها نمایان می گردد همچنین این شبکه ها قادر
به مانیتورینگ و مطالعه یک محیط فیزیکی با جزئیات دقیق می باشند. از دیگر ویژگیهای بارز این گونه
شبکه ها، تراکم زیاد نودهای سنسوری و نیاز مبرم به هماهنگی بین نودها جهت انجام فعالیتهای
مربوطه می باشد. در گذشته، شبکه های سنسوری از تعداد محدودی نودهای سنسوری تشکیل شده
بودند که این نود ها با سیم کشی به ایستگاه پردازش مرکزی متصل بودند. اما امروزه تاکید شبکه های
سنسوری بر نوع بی سیمی و توزیع شده و تاکید بر قابلیت های نودها می باشد. البته دلیل بهره گیری از
شبکه های توزیع شده، این می باشد که وقتی موقعیت دقیق یک پدیده کاملا مشخص نباشد، شبکه های
توزیع شده امکان مکان یابی دقیق تر پدیده را می دهد. همچنین در محیط هایی که دارای محیطی و
فیزیکی زیادی هستند و یا نودها دارای محدودیت دیدی می باشند، تعدد نودها می تواند بر این
معضلات غلبه کند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در بیشتر موردها، محیطی که مانیتور می گردد دارای
محدودیت هایی در زمینه انرژی های دیگر مانند نور می باشد، پس مدیریت انرژی در شبکه های
سنسوری یکی از مسائل مهم این شبکه ها می باشد.

تعداد صفحه :66

قیمت :  7000 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:بررسی امنیت شبکه های بیسیم با تکیه بر پروتکل WEP

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید