تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
چگونگی سازماندهی و ادغام نتایج پرسوجوی بازیابیشده از منابع مختلف، یکی از موضوعات کلیدی در
بازیابی اطلاعات توزیعی می باشد. بعضی از پژوهشها و آزمایشات پیشین توصیه میکنند که مرور اسـنادی
که بهصورت خوشه اظهار میشوند به نسبت اسنادی که تنها در یـک لیـست مطـرح مـی شـوند کـارآیی
بیشتری دارند. ارائهی نتایج بازیابی بهصورت خوشه مبتنیبر فرضیهی خوشه می باشد. بر طبق این فرضـیه،
وضعیت اسناد درون یک خوشه ارتباط مشابهی با پرسوجوی مطرح شده دارند.
خوشهبندی میتواند بهعنوان فرآیند بخشبندی یک مجموعه از الگوها به گـروههـای معنـادار همگـن و
منفصل بهنام خوشهها تعریف گردد. در خوشهبندی دادههـای توزیـعشـده، مجموعـهی دادههـا در میـان
چندین سایت توزیع شدهاند.
خوشـهبنـدی در حـوزههـای کـاربردی مـدرن مثـل تعـاون در خریـد و فـروش ، بیولـوژی مولکـولی و
چندرسانهای وظیفهای مهم بر دوش دارد. در بسیاری از این حـوزههـا ، اساسـا اطلاعـات از سـایتهـای
مختلفی گرفته میشود. برای اقتباس اطلاعات از این دادهها ، آنها بهصورت یک مجموعـه درآمـدهانـد و
خوشهبندی میشوند.
در سالهای اخیر، پیشنهاداتی برای اکتشاف دانش و کاوش دادهها، و بهویژه برای خوشهبندی گـسترش
یافته اما تنها تعداد کمی از آنها برای منابع داده ای توزیعشده اسـت. در ایـن تحقیـق، یـک مـروری بـر
الگوریتمهای خوشهبندی توزیعی مطرح شدهاست.

مقدمه
امروزه حتی با گسترش وب، کاربران برای یافتن نیازهای خود با مناب ع اطلاعاتی بسیاری مواجه هـستند.
چگونگی یافتن سریع نیازهای کاربر از این اقیانوس اطلاعات، یک مسئله ی مهم می باشد. اگـر چـه راهحـل
بهره گیری از موتور های جستجو در پایگاه دادههای یکتا گویا برای آن کارآمد می باشد ، اما در اقدام ایـن راه
حل برای جمع آوری همهی اطلاعات مورد نیاز ، به خـصوص اطلاعـات مـرتبط بـا منـابع مخفـی وب ،
ممکن می باشد مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.
کشف دانش در پایگاه داده، کاوش دادهها نامیده میشود و ابزاری ارزشمند برای گزینش اطلاعات مفیـد
از هر پایگاه داده می باشد. این ابزار قابلیت محاسباتی بالایی دارد و میتواند به توزیع و موازیسازی دادههـا
بپردازد. برای مسائل مربوط به کاوش دادههـا ، لازم اسـت تـا بخـشبنـدی هوشـمندانه ای از دادههـا را
بهدست آوریم. بدین طریق ما می توانیم دادهها را به صورت جداگانه مطالعه کنیم. به منظـور کمـک بـه
قانونمند کردن مساله، معیار اصلی برای بخشبندی هوشمندانه میتواند این باشد که دادههای درون هر
بخش تا آن جاییکه احتمال دارد ، با هم مشابه باشند، در حالی که دادههای درون بخشهای مختلف بـا
یکدیگر هیچ شباهتی نداشته باشند. این معیار همان چیزی می باشد که در الگوریتمهای خوشهبندی مـورد
بهره گیری قرار میگیرد و به ما اجازه میدهد تا برای دستیابی به کـل پایگـاه داده، بـه مـوازیسـازی ایـن
مساله بپردازیم.
در فصل اول این پژوهش، مفاهیم توزیعشدگی بهطور اختصار مورد مطالعه قرار میگیرد. سپس در فـصل
دوم، به بحث در مورد خوشهبندی توزیعی پرداخته میشود. در فصل سوم، الگـوریتمهـای خوشـهبنـدی
مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته و بهدنبال آن بعضی از کاربردهای خوشهبندی در فصل چهـارم مطـرح دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
میشوند. در نهایت، در فصل پنجم یک نتیجهگیری کوتاهی از این موضوعات به اقدام میآید.

جستجو در سایت :   

مقدمه 1-1
یک سیستم توزیع شده، از یک مجموعه از کامپیوترهای مستقل تشکیل شده می باشد که کـاربران، آنهـا را
به صورت یک سیستم یکپارچه می بینند.[1]
چند مطلب از تعریف فوق مشخص می گردد. اول اینکه در یک سیستم توزیـع شـده، تعـدادی کـامپیوتر
هست. مطلب دیگر اینکه کاربران سیستم توزیع شده، تصور می کنند که با یک سیستم واحـد کـار
می کنند. از مجموع این دو نکته می توان فهمید که اجزای داخل یک سیستم توزیع شده بایستی به شکلی
با همدیگر تعامل داشته باشند که بتوانند برای کاربر خود این تصور را ایجاد کنند که با یک سیستم کار
می کند. اینکه چگونه چنین تعاملی ایجاد گردد یک مسأله ی م هم در مبحث سیستم های توزیـع شـده
می باشد.
در واقع هیچ اجباری در مورد نوع کامپیوترهای داخل سیـستم توزیـع شـده، همچنـین در مـورد روش
اتصال بین آنها وجود ندارد. یعنی اینکه نباید این محدودیت ها را که اجزای این سیـستم هـا یـا اتـصال
بین آنها از نوع خاصی باشند، برای سیستم های توزیع شده در نظر گرفت. از طرفی کاربر این سیستمها
نباید هیچ اطلاع و نگرانی در مورد تفاوت های بین کامپیوترهای مختلف موجود در یک سیـستم توزیـع
شده و روشی که با هم ارتباط مستقر می کنند، همچنین سازمان داخلی سیستم، داشته باشد . ایـن یـک
ویژگی حیاتی برای سیستم های توزیع شده می باشد که به آن شـفافیت مـی گوینـد . سیـستمی کـه ایـن
ویژگی را نداشته باشد، طبق قسمت دوم تعریف فوق یک سیستم توزیع شده خوانده نمی گردد.
ویژگی دیگر سیستم های توزیع شده این می باشد که این سیستم ها طبق قوانین اسـتانداردی کـه فرمـت،
محتوا و معنی پیام های فرستاده شده و دریافت شده را مشخص می کنند، ارتباط مستقر می کننـد . بـه
این ویژگی باز بودن می گویند. این قوانین به گونه رسمی در قالب پروتکل ها تدوین می شوند . پیروی از
این پروتکل ها باعث می گردد اجزای متنوع و متفاوت موجود در سیستم های توزیع شـده کـه احتمـالاً
مربوط به عرضه کنندگان متفاوت هستند، بتوانند با هم کار کنند.

 تعداد صفحه :82

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

رابی


دیدگاهتان را بنویسید