برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

رشد سریع سیستم های محاسباتی توزیع شده
باعث شده می باشد کـه مسـائل گونـاگونی در ایـن
زمینه مطرح گردد. مهم تـرین مسـاله کـه مـورد توجـه محققـان زیـادی قـرار گرفتـه اسـت، مسـاله
تخصیص کارها
در اینگونه محیط ها می باشد کـه بـه منظـور بدسـت آوردن بهـره وری مـوثر
از سیستم و همچنین درجه بالایی از موازی سازی
انجام می گردد. مساله تخصیص کارهـا در سیسـتم
های محاسباتی توزیع شده عبارت می باشد از تخصیص یک برنامـه کـامپیوتری شـامل مجموعـه ای از
کارها که با هم در ارتباط و همکاری می باشند، بـه مجموعـه ای از کامپیوترهـا یـا پردازنـده هـا در
سیستم توزیع شده، با در نظر گرفتن مجموعه ای از محدودیت ها روی منابع (پردازنـده هـا، کانـال
های ارتباطی و غیره) می باشد. هدف نهایی این تخصیص بهینه سازی هزینه هـای کلـی سیسـتم
5 شامل هزینه های اجرایی و ارتباطی می باشد. برای این مقصود یک تابع هزینـه
مناسـب بـرای
مساله تخصیص کارها در محیط های محاسباتی توزیع شده تعریف می گردد و هـدف بهینـه سـازی
این تابع هزینه با در نظر گرفتن محدودیت های منابع موجود در سیستم (پردازنده ها و کانال هـای
ارتباطی) می باشد. در این نوشتار الگوریتم های متفاوت ارائه شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار
می دهیم.
از مهم ترین مسائل در زمینه سیستم های محاسباتی توزیع شده ،مسـاله تخصـیص مجموعـه ای از
کارها به مجموعه ای از پردازنده ها در جهت ایجاد توازن بار و مینیمم کردن هزینه کل سیستم مـی جستجو در سایت :   


باشد.[25-27]،[17-18]، [1-4] مساله تخصیص کارها در محیط های محاسباتی توزیع شـده کـه
به مقصود بدست آوردن بهره وری موثر از منابع سیستم و همچنین درجـه بـالایی از مـوازی سـازی
انجام می گردد، عبارت می باشد از تخصیص یک برنامه کامپیوتری شامل مجموعه ای از کارها که با هـم
در ارتباط و همکاری می باشند، به مجموعه ای از کامپیوترها یا پردازنده ها در سیستم توزیع شـده،
با در نظر گرفتن مجموعه ای از محدودیت ها روی منابع (پردازنده ها، کانال های ارتبـاطی و غیـره )
می باشد. هدف نهایی این تخصیص بهینه سازی هزینه های کلی سیستم شامل هزینه های اجرایـی
و ارتباطی می باشد. برای این مقصود یک تابع هزینه مناسب برای مساله تخصیص کارهـا در محـیط
های محاسباتی توزیع شده تعریف می گردد و هدف بهینه سازی این تابع هزینه بـا در نظـر گـرفتن
محدودیت های منابع موجود در سیستم (پردازنده ها و کانال های ارتباطی) می باشد. موضوعات ارائـه
شده در این نوشتار به بخش های زیر تقسیم می گردد.
در فصل اول مجموعه کارهای سیستم به صورت یک گراف نشان داده می گردد و برای تخصیص ایـن
مجموعه کار به مجموعه پردازنده های سیستم که دارای اتصال کامل می باشـند، از الگـوریتم هـ ای
ماکزیمم جریان بهره گیری می گردد. در فصل دوم توابع اکتشافی برای خوشه بندی و تخصیص مجـدد
کارها از پردازنده های سربار به پردازنده های زیر بار مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل سـوم یـک
مدل ریاضی برای مساله تخصیص کار در سیستم های توزیع شده ارائه می گردد و تابع هزینه بـرای
این مقصود تعریف می گردد و جواب تخصیص بهینه با به کار بردن الگوریتم شـاخه و قیـد پیـدا مـی
گردد. در فصل چهارم از راهکار مبتنی بر تطابق گراف برای مسـاله تخصـیص کـار در سیسـتم هـای
محاسباتی توزیع شده بهره برده می گردد. مساله تخصیص کار به صورت یک نگاشت از مجموعه کـار
* به مجموعه پردازنده تعریف می گردد و از الگوریتم معروف A
برای یافتن تخصیص بهینـه اسـتفاده
* می گردد. فصل پنجم چندین تابع اکتشافی را برای بهبود الگوریتم A
فصل قبل، پیشنهاد می کنـد
که کارایی خیلی خوبی را نشان می دهند. در فصل ششم از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر فضای مسـاله
برای مساله تخصیص کار بهره گیری می گردد. این الگوریتم در هـر دو حالـت پردازنـده هـای همگـن و
پردازنده های ناهمگن مطرح می گردد. فصل هفتم دسته بندی کلی از الگوریتم های تخصـیص کـار
* را نشان می دهد. همچنین از الگوریتم A
و نسخه موازی آن برای یـافت ن جـواب تخصـیص بهینـه
بهره می برد. در فصل هشتم مساله تخصیص کار در سیستم های محاسباتی توزیـع شـده بـا فـرض
اینکه هر کار از چندین ماژول تشکیل شده می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این فصل برای هـر
کار برای اجرا یک حافظه مصرفی در نظر گرفته می گردد و محدودیت حافظه هر پردازنـده سیسـتم دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
نیز لحاظ می گردد. همچنین یک تابع هزینه یافته در این فصل معرفی می گردد. فصـل نهـم مسـاله
فصل هشتم را با راهکار الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه قرار می دهد.
٣
در پایان در فصل دهم مدل های متفاوت مساله تخصیص کـار در سیسـتم هـای محاسـباتی توزیـع
شده مورد مطالعه و تعریف قرار می گیرد.

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار :بررسی محاسبات خودمختار

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

 


دیدگاهتان را بنویسید