تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :
روشهای تشخیص الگو بصورت آماری ، نحوی و ساختاری مطرح میشوند. در روشهای
ساختاری تشخیص الگو ، از یک مجموعه نمادهای اولیه (سمبول ها) برای شناسایی الگوها بهره گیری
میشود. که این سمبول ها ، خود نیز از الگوها استخراج میشوند. پس از آن مجموعه نمادهای اولیه با جستجو در سایت :   


رشته مورد نظر مقایسه شده و فاصله ویرایشی بین آنها بدست میآید ، آنگاه سمبولی که کمترین فاصله
را با الگوی اصلی داشته باشد برنده این تطبیق می باشد. ساختارهای دادهای که برای تشخیص ساختاری
الگو مورد بهره گیری قرار میگیرند ، رشتهها ، درختها و گرافها را شامل میشوند. کاربردهای تشخیص
الگوی ساختاری در شناسائی شئهای دو بعدی ، سه بعدی ، کاراکترها ، تشخیص گفتار ، شناسایی
لغات مشابه در بانک اطلاعاتی لغت نامه و شناخت اجزای ماشین مطرح میشود.

مقدمه :
این مطلب یک ایده متعارف برای تعداد متفاوتی از روشهایی می باشد که جهت تشخیص الگو بکار
میروند و اهمیت ندارد که آن الگوها آماری ، ترکیبی یا ساختاری باشند. این یک مقایسه از الگویی
ناشناخته با یک عدد بطور نمونه یا با نمونه الگوی اولیه با بهره گیری از فاصله یا ( اندازه ) شباهت یا تفاوت
می باشد. یعنی هر الگوی ناشناخته را بصورت نمونه با یک رشته عددی تقریب زده و آن رشته را با رشته
عددی الگوی اولیه مقایسه می کنیم. آغاز ارائه یک عدد از نمونههای اولیه که به کلاس مربوط به آن
نمونههای اولیه شناخته شده مرتبط می باشد ، و سپس دسته بندی یک الگوی ناشناخته بوسیله تعیین
کردن بیشترین شباهت الگوی تصمیم گیری برای آن کلاس می باشد که دست یافتنی می باشد. پس برای هر
نمونه اولیه یک عدد در نظر میگیریم که آن عدد با کلاسهای این نمونههای شناخته شده در ارتباط
می باشد و دسته بندی الگوهای ناشناخته بوسیله تعیین کردن بیشترین شباهت الگو و تصمیم گیری درمورد
کلاس آن حاصل میشود.
در دسته بندی آماری ، نمونهها به وسیله عامل مشترک از یک تابع تصمیم گیری ارزیابی
شدهاند. پارامترها از یک احتمال توزیع شده نقاط ، در یک فضای ویژگی تعریف شده ، و مفهوم شباهت
نیز بر اساس فاصله تعریف شده می باشد. و توابع تصمیم گیری در فضای n بعدی از اعداد حقیقی کار
میکنند. اگر ساختار الگو لازم باشد ، گرامرهای رسمی (قراردادی) یک مفهوم مفید هستند. تابع
متداول بصورت دستی یا بصورت خودکار یک گرامر از یک بسته نمونه را نتیجه می دهد. پس یک
الگوی ورودی ناشناخته به یک تجزیه کننده تحویل داده شده و مطابق با این گرامر تحلیل میشود. در
این روش نه فقط یک دسته بندی ، بلکه همچنین یک تبیین ساختاری از الگوی ناشناخته میتوان فراهم
نمود. تحلیل گر نحوی میتواند مانند یک تابع ویژه برای تصمیمگیری شباهت ساختاری تفسیر گردد.
مطابق ساختارهای دادهای متفاوت که برای تشخیص الگو مورد بهره گیری قرار میگیرند ، فقط رشته

گرامرها مطالعه نمیشود ، بلکه درخت ، گراف و آرایه گرامرها در یک قاعده مهم تشخیص الگو فعالیت
دارند.
اینها مورد هایی از تعدادی از مثالهای آماده بسیار کوچک هستند که کاربردشان برای نتیجهگیری
دستوری می باشد ، یا در جایی می باشد که تمام توان یک پیشروی دستوری نیاز نیست. یعنی کاربرد این
مثالهای آماده بسیار کوچک برای استنتاجی بر اساس قواعد ، و یا استنتاجی در مکانی که نیازی نیست
از تمام توان قواعد استنتاجی بهره گیری نمود میباشد. اگر ساختار الگو مورد نیاز باشد ، با این حال ، شاید
تکنیک تطبیق ساختاری مفید باشد.
ایده پایهای تطبیق ساختاری ، به سوی بازنمایی مستقیم نمونههای اولیه می باشد ، بخوبی الگوهای
ورودی ناشناخته ، که بوسیله معانی یک ساختار داده مناسب و بسوی مقایسه این ساختارها در ترتیبی دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
برای یافتن شباهت نمونه اولیه با یک الگوی ناشناخته ورودی حرکت می کند. این حرکت به جلو
نیازمند یک عدد قراردادی از شباهت بین دو ساختار ارائه شده می باشد. تعدادی از بعضی اعداد در بعضی از
نوشتهها پیشنهاد شده می باشد. آنها میتوانند به گروههای بزرگی طبق ساختارهای دادهای تقسیم بشوند
که برای تشخیص الگو بهره گیری شدهاند. بیشتر ساختارهای دادهای مهم ، رشتهای ، درختی ، گراف و
آرایهای هستند. وابستگی به دامنه مسائل خاص برای همه این ساختارهای دادهای میتواند بوسیله
ویژگیهایشان افزایش یابد.
با یک محاسبه پیچیده ، رشتهها خیلی کارآمد هستند ، از آنجائیکه مطالعه اندازه شباهت بین
رشتهها میتواند کاملا سریع انجام گردد ، اگر چه رشتهها به تعداد نمایششان محدود هستند. در موردها
خیلی زیاد گرافها بیشترین قدرت رسیدن به بازنمایی الگوی ساختاری را دارند. اگر چه تطبیق گراف
بطور مفهومی نسبتا پیچیده می باشد ، و به نسبت قیمت محاسبات ، گران می باشد. پس یک تعادلی بین
تعداد نمایهها و تعداد تکرارهایمان برای تطبیق نیاز می باشد. اگر ما برای بازنمایی کلاس الگو از یک گرامر
بهره گیری کنیم ، یک تعادل ساده رعایت میشود.

تعداد صفحه :77

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر با موضوع معماری سازمانی سرویس گرا

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید