عنوان :
قابلیت اطمینان درشبکه های بی سیم بامنابع خفته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

درشبکه های حسگربیسیم مصرف انرژی مهمترین عامل برای تعیین طول عمرشبکه می باشد بـه ایـن
دلیل که گره های حسگرباانرژی باطری کارمی کنندومنبع انرژی کم ومحدودی دارند ایـن امربهینـه سـازی
مصرف انرژی رادرشبکه های حسگرضروری میسازدزیراکم کردن مصرف انرژی باعـث بیشـترکردن طـول
عمرشبکه میشود.
گره هادرشبکه های حسگربیسیم برای انجام یک برنامه کاربردی مشترک مثل مانیتورکردن عوامـل
محیطی بایکدیگرهمکاری می کنند.
دراین سمینار پس ازمعرفی شبکه حسگرهای بیسیم ،مفهوم قابلیت اطمینان اظهار شده اسـت.عـلاوه
برآن به صورت کامل راجع به پروتکل SMAC صحبت شده می باشد که یکی از پروتکل های پایـه در شـبکه هـای
حسگر بیسیم می باشد پروتکل SMAC تغییر یافته IEEE.802.11 مـی باشـد کـه مصـرف انـرژی و خـود
سازماندهی هدف اولیه آن می باشد این پروتکل ازبازه های خواب وبیداری مجزابرای هرگـره حسگراسـتفاده
می کند ودرنهایت درمورد زمانبندی نودهای همسایه برای رفتن به حالت خفتن بحث خواهدشد.
مقدمه
پیشرفت های اخیر در زمینه مخابرات و الکترونیک توسعه سنسورهای چند کاره کم قیمت با توان
مصرفی پائین که دارای اندازه های کوچک هستند، را ممکن ساخته می باشد. چنین سنسورهایی قـادر هسـتند
در مسافت های کوتاه با هم ارتباط مستقر نمایند. این سنسورهای کوچـک کـه شـامل واحـدهای حسـگر،
پردازش داده و فرستنده گیرنده هستند، در شبکه های سنسوری مورد بهره گیری قرار می گیرنـد. شـبکه هـای
سنسوری اظهار کننده یک بهبود بزرگ در سنسورهای قدیمی هستند.
یک شبکه سنسوری [1] از تعداد زیادی سنسور تشکیل شده می باشد کـه بـا چگـالی زیـاد در یـک
محیط مورد مطالعه، قرار داده شده اند. لازم نیست مکان سنسورها از قبل محاسبه شده باشد. این امر امکان
استقرار سنسورها در محیط های غیر قابل دسترس را نیز ممکن می سازد. به عبارت دیگـر پروتکـل هـا و
باشـد. 1 الگوریتم های به وجود آمده برای شبکه های سنسوری بایستی دارای خصوصیت خود سـازمان دهـی
خصوصیت یکتای دیگر در شبکه های سنسوری همکاری سنسورها با یکدیگر می باشد. سنسـورها دارای
یک پردازنده هستند و به جای ارسال داده های خام به گـره هـای دیگـر از پردازنـده خـود بـرای اجـرای
محاسبات محلی ساده بهره گیری می کنند و تنها اطلاعات پردازش شده لازم را ارسال می نمایند[1].
خصوصیات تبیین داده شده در بالا کاربردهای وسیعی برای شبکه های سنسـوری را تضـمین مـی
کند. بعضی از این زمینه ها کاربردهای سلامتی، نظامی و خانگی هستند [2]. به عنوان مثـال در کاربردهـای
2 نظامی خصوصیات شبکه در استقرار سریع سنسورها در محیط، خود سازمان دهی و تحمل پـذیری خطـا
بهره گیری از شبکه های سنسوری برای فرمان هـای نظـامی، سیسـتم هـای کنتـرل، برقـراری ارتبـاط، انجـام
محاسبات، نظارت، شناسایی و ردیابی را امید بخش کرده می باشد. در کاربردهای سلامتی، سنسورها می تواند

برای نظارت بر حال بیماران و یا کمک به بیماران ناتوان استقرار یابند. بعضی دیگر از کاربردهـای تجـاری
شامل مدیریت لیست اموال، نظارت بر کیفیت تولیدات و یا جستجوی مناطق حادثه دیده می باشد.
شکل گیری این کاربردها و کاربردهای دیگر شبکه های سنسوری نیازمند تکنیک های شبکه های بیسیم جستجو در سایت :   


ad-hoc می باشد. اگر چه پروتکل ها و الگوریتم های بسیاری برای شبکه های بیسیم سنتی و ad- hoc
 پیشنهاد شده می باشد، برای خصوصیات یکتای شبکه های حسگر مناسب نمی باشند. برای بیشتر مشـخص
شدن این نکته در ادامه به اظهار تفاوتهای بین این شبکه ها می پردازیم.
• تعداد گره های حسگر در یک شبکه سنسوری می تواند چنـدین برابـر گـره هـای موجـود در
شبکه هایad-hoc باشد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
• گره های حسگر در شبکه های سنسوری با چگالی بالا استقرار می یابند.
• امکان خرابی گره های حسگر در شبکه های سنسوری هست.
• توپولوژی در یک شبکه حسگر به تناوب تغییر می کند.
• گره های حسگر در شبکه های سنسـوری عمومـاً از روش هـای ارتبـاطی broadcast بـرای
1 ارتباط با گره های دیگر بهره گیری می کنند در حالی که در شـبکه هـای ad-hoc از ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه
بهره گیری می گردد.
• گره های حسگر دارای توان، قدرت محاسباتی و حافظه محدودی می باشند.
• در یک شبکه حسگر ممکن می باشد به دلیل تعداد زیاد گره ها و سربار بالا گره هـا دارای شناسـه
عمومی
نباشند.

تعداد صفحه :90

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید