استاد راهنما

دکتر علی حمزه

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بسیاری از ساختارهای پیچیده طبیعی و اجتماعی را می‌توان به صورت شبکه[1] در نظر گرفت. جاده‌ها، پایگاه‌های اینترنتی، شبکه های اجتماعی، ارتباطات سازمانی، روابط خویشاوندی، تبادل نامه‌های الکترونیک، تماس‌های تلفنی و تراکنش‌های مالی تنها چند نمونه از این شبکه‌ها هستند. امروزه تحلیل شبکه‌ها یکی از شاخه‌های پژوهشی پرطرفدار و پرکاربرد در سطح جهان می باشد و توجه پژوهشگران بسیاری از رشته‌های مختلف مانند علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی را به خود اختصاص داده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش‌ها، ابزار و اطلاعات مفیدی را برای بهره گیری در حوزه‌های مختلف مانند: ارتباطات، امنیت و تجارت در اختیار قرار می‌دهد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

یکی از موضوعات پرکاربرد در زمینه تحلیل شبکه‌ها، شناسایی تشکل‌ها[2] در شبکه می باشد. می‌توان هر تشکل را توده‌ای متراکم از رئوس در نظر گرفت که از طریق یالهای اندکی با تشکل‌های دیگر در ارتباط می باشد. به عنوان مثال افراد با علایق و تمایلات مشابه در شبکه‌های اجتماعی، صفحات با محتوای مرتبط در فضای وب، مقالات با حوزه‌های مشابه در پایگاه مقالات، همگی نمونه‌هایی از تشکل‌ها در شبکه‌های مختلف هستند. در سال‌های اخیر، کارهای بسیاری در زمینه شناسایی تشکل‌ها، انجام گرفته و الگوریتم‌ها و ابزارهای متعددی ارائه شده می باشد اما همچنان کوشش برای ارائه روش‌های بهتر از منظرهای مختلف مانند سرعت، دقت و مقیاس‌پذیری ادامه دارد.

در این پایان نامه، دو روش پیشنهادی، یکی برای افزایش کارایی تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا و دیگری برای شبکه های پویا به همراه نتایج آزمایش های متعدد انجام شده برای ارزیابی کارایی آنها ارائه شده می باشد.

واژگان کلیدی: شبکه های پویا، شبکه های اجتماعی، تشخیص تشکل همپوشان، روش پخش برچسب

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

دانش شبکه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

کاربردهای دانش شبکه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

کاربردهای اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

کاربردهای بهداشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

کاربردهای امنیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

کاربردها در حوادث همگانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

کاربردها در پژوهش بر روی مغز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

کاربردهای مدیریتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 جستجو در سایت :   

کاربردهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

کاربردهای دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

مفاهیم اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

انگیزه انجام این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

نگاه کلی به فصول رساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

شبکه های ایستا و شبکه های پویا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

تشکل های غیر همپوشان و تشکل های همپوشان…………………………………………………………………………………………………………………… 18

تعریف مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

روش های موجود برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا……………………………………………………………….. 21

روش نفوذ دسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

روش افراز گراف و دسته بندی یال ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش بسط محلی و بهینه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

روش تشخیص فازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

روش الگوریتم های پویا و مبتنی بر عامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

روش‌های دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

مقایسه روش های تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا………………………………………………………………………….. 26

مجموعه داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

نتایج آزمایش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا……………………………………………………………………………………………………………………. 38

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

فصل سوم: ارائه راه حل و روش های پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

نگاهی دقیق تر به روش انتشار برچسب…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

تحلیل پیچیدگی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

بهبود کارایی روش انتشار برچسب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

الگوریتم مبتنی بر انتشار برچسب برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا…………………………………… 48

الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: آزمایش ها و نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بهبود کارایی روش انتشار برچسب در شبکه های ایستا………………………………………………………………………………………………………….. 52

پیاده سازی روش پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

پیاده سازی روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

مجموعه داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

معیار ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

نتایج آزمایش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

تحلیل پیچیدگی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا……………………………………………………………………………………………………………………. 58

مجموعه داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

نتایج آزمایش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

تحلیل پیچیدگی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

پیشنهاد ها برای کارهای آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

 

[1] Network

[2] Community Detection

فهرست تصاویر

نمونه ای از شبکه راه های ارتباطی.. 3

شبکه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک… 4

بخشی از شبکه روابط صدام حسین و اطرافیانش. 5

شبکه پیش بینی چگونگی شیوع ویروس H1N1  در سال 2009. 6

نمونه ای از شبکه روابط بین کارکنان یک سازمان. 7

شبکه مواد غذایی مکمل.. 8

معمای پل های کونیگزبرگ و گراف نشان دهنده آن.. 9

چند مثال از شبکه ها 10

دو نمونه گراف و نمودار توزیع درجه آنها 12

یک گراف کامل.. 12

نمونه یک شبکه پویا و تغییرات آن در چهار برش زمانی.. 17

تشکل های غیر همپوشان و تشکل های همپوشان.. 19

شبکه دوستی دانش آموزان دبیرستان و تشکل های آن.. 36

یک نمونه از زیر شبکه های روش پیشنهادی، به همراه تشکل های آن.. 46

شبکه اولیه و شبکه های ایجاد شده از روی آن.. 59

فهرست جداول

فهرست الگوریتم های انتخاب شده برای مقایسه در حوزه تشکل های همپوشان.. 27

نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم های مورد آزمایش…. 37

مشخصات شبکه های مورد بهره گیری در آزمایش ها 60

 

فهرست الگوریتم ها

الگوریتم  SLPA.. 43

الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا 47

الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا 49

مقدمه

در دنیای امروز، ما با سیستم های پیچیده ای[1] در پیرامون خود احاطه شده ایم، از جامعه که در آن میلیون ها عضو با یکدیگر در حال تعامل هستند تا شبکه های تلفن همراه و کامپیوتر که میلیون ها کاربر را به یکدیگر متصل می‌کنند. همچنین توانایی ما برای استنتاج و درک محیط اطراف، وابسته به شبکه ای از میلیاردها سلول عصبی[2] در مغز ماست. این سیستم های پیچیده تأثیر های بسیار مهمی در جنبه های مختلف زندگی ما اعمال می‌کنند. درک، توصیف، پیش بینی و کنترل این سیستم ها مانند بزرگترین چالش های ما در جهان مدرن می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : امنیت پایگاه های داده در مقابل حملات داخلی و خارجی

معمولا در پشت هر کدام از این سیستم های پیچیده، شبکه ای عظیم قرار دارد که تعاملات بین اجزای این سیستم ها را مشخص می کند. به عنوان مثال: فعل و انفعالات شیمیایی درون بدن موجودات زنده، تعاملات میان سلول های عصبی مغز، روابط دوستی، خویشاوندی و اجتماعی، شبکه جهانی اینترنت، تراکنش های مالی، خطوط انتقال و توزیع نیرو، راه های ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی، همگی بخشی از مورد هایی هستند که می‌توان آنها را به صورت یک شبکه توصیف نمود. همچنین می‌توان گفت که شبکه ها قلب بسیاری از فناوری های انقلابی عصر حاضر هستند. موتورهای جستجو[3]، شبکه های اجتماعی مجازی[4]، شبکه های کامپیوتری جهانی، شبکه جهانی مخابرات و تلفن همراه تنها تعدادی از این نمونه ها هستند.

با وجود تفاوت و تنوع بسیار زیادی که در ماهیت، اندازه، کاربرد، رفتار و ویژگی های مختلف این سیستم ها و شبکه ها، چه از نوع طبیعی و چه ساخته دست بشر هست، می‌توان اصول و قوانین مشخص و مشابهی را در میان آنها نظاره نمود. برای مثال: شبکه واکنش های شیمیایی که اجزای آن را مولکول های بسیار کوچک تشکیل می‌دهند، شبکه جهانی وب[5] که در آن صفحات وب به وسیله پیوندهای وب[6] به یکدیگر متصل شده اند، شبکه های اجتماعی که از روابط میان افراد تشکیل شده اند و بسیاری موردها دیگر، همگی قابل توصیف با ساختارها و قوانین مشابهی هستند و این امر به عنوان یک مزیت بزرگ تعبیر می گردد. زیرا می‌توان تمام این سیستم های متفاوت طبیعی و مصنوعی را توسط ابزارهای ریاضی و مدل سازی مشابهی توصیف نمود.

با در نظر داشتن اینکه از سال ها پیش بسیاری از این سیستم ها، مانند: ساختارها و واکنش های زیستی، راه های ارتباطی، روابط اجتماعی و نظایر آن و همچنین دانش مطالعه بر روی سیستم ها و شبکه ها شناخته شده اند، پرسشی که ممکن می باشد مطرح گردد این می باشد که چرا اهمیت این موضوع تنها در چند دهه اخیر عیان شده می باشد؟ پاسخی که می‌توان داد این می باشد که در گذشته ابزارهای مناسبی برای جمع آوری، نگهداری و پردازش این اطلاعات وجود نداشت اما امروزه با توسعه چشمگیر فناوری هایی نظیر کامپیوتر و شبکه های ارتباطی دیجیتال، این امکان فراهم آمده می باشد که گردآوری، ترکیب، اشتراک و تحلیل این اطلاعات با سهولت، سرعت و دقت بالا و هزینه کم قابل اجرا باشد.

دانش شبکه[7]

دانش شبکه شاخه ای از علوم بشری می باشد که به مطالعه بر روی شبکه ها می‌پردازد و کوشش می کند با بهره گیری از نتایج مطالعه های خود، از آنها برای درک بهتر سیستم های پیچیده بهره بگیرد. به گونه کلی می‌توان چهار ویژگی را برای این دانش برشمرد که در ادامه به اختصار به آنها تصریح می گردد (1):

ماهیت میان رشته ای: با در نظر داشتن چگونگی برخورد با مسئله در حوزه مطالعه شبکه ها، این دانش تنها به یک شاخه خاص از علم محدود نبوده و می‌تواند در علوم گوناگون از قبیل: علوم اجتماعی، زیستی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، اطلاعات، اقتصاد، امنیت و بسیاری از موردها دیگر کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال، روشی که در حوزه علوم اجتماعی برای تشخیص افراد و گرو های موثر بر جامعه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، ممکن می باشد در شبکه های کامپیوتری برای مدیریت ترافیک شبکه به کار برده گردد.

عملگرایی و تمرکز بر داده ها: بر خلاف نظریه گراف ها که بیشتر به جنبه های انتزاعی و ریاضی مسائل توجه دارد، این دانش بیشتر بر حوزه کاربرد عملی و داده های مسئله تمرکز می کند. به همین جهت ابزارها و روش هایی که در این زمینه ارائه می شوند، بر روی داده ها و مسائل واقعی آزمایش می شوند تا قابلیت و کارایی آنها مشخص گردد.

اظهار کمی و ریاضی: مطالعه شبکه ها برای توصیف و مطالعه بهتر و دقیق تر، از ابزارها و روش های ریاضی بهره می‌برد. به عنوان مثال: نظریه گراف ها، آمار و احتمالات، داده کاوی[8]، تئوری اطلاعات[9]، کنترل و فیزیک آماری مانند علومی هستند که در این حوزه کاربرد دارند.

پردازش و محاسبات: از آنجا که اغلب مسائل مطرح شده در این حوزه، حجم عظیمی از اطلاعات را در بر می‌گیرند، بخش مهمی از کار به طراحی و بکارگیری روش هایی معطوف می گردد که بتوانند از عهده محاسبات سنگین مورد نیاز برآیند. به همین مقصود طراحی الگوریتم ها، پایگاه داده ها و داده کاوی بخشی از ابزارهای نرم افزاری هستند که بسیار به کار برده می شوند.

تعداد صفحه :88

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***