تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
اجرای پرسرعت برنامه نیاز به طرّاحی بر روی الگوهایی غیر از Von-Newman دارد. از این رو
بهره گیری از چینشهای دوبعدی الزامی می باشد. در هر یک از الگوهای محاسباتی موازی علاوه بر وجود
چینشهای متفاوت ، خصوصیّات معماریهای سازگار با آنها نیز دیده میشود. بازآرائی یکی از این
خصوصیّات می باشد که به تغییر پیکربندی در زمان اجرا گفته میشود. با این قابلیت بین استفادهی
عمومی از سختافزار و طرّاحی سازگار با برنامه ، توازن ایجاد میشود. هزینهی سنگین عوض کردن
پیکربندی ، یکی از موانع اجرایی شدن این خصوصیّت می باشد. علاوه بر همگامسازی و انجام محاسبات
بایستی هزینهی پیکربندی نیز در طرّاحی الگوریتم سنجیده و کمینه گردد. تأثیر در مقیاسپذیری الگوریتم
، یکی از اثرات جانبی بهره گیری از بازآرائی می باشد که با کمّی کردن و اندازهگیری آن در انواع الگوهای
محاسباتی به کارایی بهتری در زمان اجرا خواهیم رسید.
 مقدمه
همهکاره  الگوی von-newman اساس کار رایانهی
می باشد. هدف این الگو تبدیل دستورات پیچیده به ساده می باشد . گاهگان
نتیجه که بعد از اجرای هر دستور موجود در حافظه با گذر از چرخهی الزامی
fetch-decode-execute حاصل میشود در حافظه ذخیره خواهد گردید. گذر از مراحل -fetch
decode موجب افزایش زمان اجرای دستورات میشود. در این نوع رایانهها قابلیّت اجرای انواع
متنوّعی از برنامهها در ازای هزینه در زمان اجرا به دست میآید. با پذیرش این رویّه اجرای ترتیبی
دستورات که ذاتاً موازیپذیر نیست اجتنابناپذیر می باشد . زمان اجرا با موازیسازی دستورات کاهش
مییابد. در این الگو موازیسازی ، شبیهسازی میشود.  مدار سازگار با برنامه
یکی از روشهای موازیسازی دستورات می باشد . هدف ، طرّاحی مدار مجتمع بر
اساس ماهیّت برنامه می باشد. این پیشنهاد باعث بالا رفتن کارایی میشود اما قابلیّت بهره گیری ، تنها در
مجموعهای خاص از برنامهها محدود میشود. عدم انعطاف در اجرای متنوّع برنامهها مشکل این روش
بین انعطافپذیری  می باشد. کوشش محقّقین برای ایجاد توازن و کارایی  باعث پیشنهاد تغییر آرایش مدار
مجتمع در حین اجرا گردید. این معماری قابلیّت بازآرایی دارد. از این جهت میتوان این الگو را معماری
نامید. در این الگو ، پیکربندی بدون هزینه زیاد در زمان اجرا برای بالا بردن کارایی یک بازآراپذیر
برنامه خاص تغییر می ‌کند. حاصل گردید. به آرایهای با واحدهای منطق این نوع معماری با تکامل تدریجی آرایهی منطقی برنامهپذیر
و شبکه ارتباطی که تغییر بیتهای پیکربندی سبب تغییر پیوندهای شبکه و در نتیجه تغییر پردازش
خواهد گردید آرایهی منطقی برنامهپذیر گفته میشود. انتقال بیتهای پیکربندی و تغییر آن فرایندی
پرهزینه می باشد. در تراشههای پیوندی حاصل از آرایه منطقی برنامه پذیر و ریز پردازندهیکمکی
هزینهی دسترسی به حافظه و بازآرایی شبکه کم گردید. گاشت درست محاسبات بر روی سخت افزار بازآراپذیر و بهره گیری از ریزپردازندهی کمکی سبب کارایی
بهتر در اجرای برنامه میشود. تقسیم محاسبات بین ریزپردازنده و بقیه اجزا به صورت دستی یا به
پیچیده و ساختار کمک ابزارهای خودکار و نیمهخودکار امکانپذیر می باشد. محاسباتی که دارای نظارت
 قابل اجرا توسط گاهگان ویژه باشند توسط ریزپردازنده انجام میشود. تبدیل محاسبات به رمزعدد
ریزپردازنده و تغییر پیکربندی برای بقیّه اجزا ، نگاشت گفته میشود. پیکربندی اولیّه با توجّه به
اطّلاعاتی خواهد بود که قبل از اجرای محاسبات از روی برنامه حاصل میشود . پیکربندی در زمان اجرا جستجو در سایت :   


برای مجموعهای متفاوت از محاسبات تغییر مییابد.
معماری von-newman نیازمندیهای این الگو را برآورده نمیکند ، از این جهت برای بهبود
و روشهای نگاشت احتیاج به یک سلسله مفاهیم بلنددید زمانبندی می باشد. الگوی محاسباتی بازآرا
یکی از این مفاهیم می باشد که با استفاه از آن میتوان به بهینهسازی نگاشت با روشهای الگوریتمی دست
زد. کارایی این گونه محاسبه در زمینه رمزنگاری
، معنافهمی ،پردازش شکل ،الگوریتمهای وراثتی پیام و شبکه عصبی …. اثبات شده.
این نوشتار در سه بخش کلیّات ، نگاه سختافزاری و نگاه نرمافزاری تهیه شده می باشد. در قسمت کلیّات
به پیشزمینههای مورد نیاز میپردازیم و در بخشهای دیگر تنها ارجاعی به آن میشود. در نگاه
سختافزاری به تبیین الگو و انواع موجود تور بازآرا میپردازیم و در انتها نیز با چگونگی نگاشت و
ملاکهای طرّاحی بهینه آشنا میشویم.
بعضی از مطالعات نیز به عهدهی خواننده گذاشته شده می باشد. امید می باشد مورد قبول مخاطب قرار بگیرد.

تعداد صفحه :218

قیمت : 8000 تومان
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پابان نامه ارشدرشته کامپیوتر:بررسی تجارت الکتزونیک در صنعت بیمه

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید