عنوان:ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

استاد راهنما:دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:دکتر بابک شیرازی

 

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس و پیچیده، جهت تعیین نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی در گستره‌ای که ممکن می باشد هزاران ذینفع را در بر گیرد، دانشی جهت استخراج نیازمندی‌ها احساس می گردد. با در نظر داشتن اینکه سازمان‌ها، داده‌ها و اطلاعات بسیاری در تصرف خود دارند و با فلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی در تصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجاد می‌نمایند، فرایند کشف دانش از پایگاه داده سازمان مطرح گردیده که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌باشد.در این پژوهش قصد داریم با بکار گیری داده کاوی به عنوان مرحله‌ای از فرایند کشف دانش به ارائه‌ی چارچوبی جهت استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس پرداخته که در نتیجه کار خود، افزایش رضایتمندی را به همراه می‌آورد. به این شکل که آغاز با در نظر داشتن فرکانس تکرار و درجه اهمیت، نیازمندی‌ها را با بهره گیری از الگوریتم K-Means خوشه بندی کرده سپس با روشی به نام رتبه بندی و بهره گیری از ماتریس ارزش محور به اولویت بندی نیازمندی‌ها می‌پردازیم. مطالعه موردی چارچوب پیشنهادی، پایگاه داده سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران می‌باشد.بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان خوشه‌های متفاوت از نیازها با اولویت اقدام متفاوت را معرفی نمود.

 

کلمات کلیدی: مهندسی نیازمندی‌ها، استخراج نیازمندی‌ها،سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس،داده کاوی، اولویت بندی نیازها، رضایتمندی

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش). 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 مهندسی نیازمندی‌ها. 2

1-3 استخراج نیازمندی‌ها. 3

1-4  سازمان‌های بزرگ مقیاس. 4
جستجو در سایت :   


1-5 ویژگی‌های سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس. 5

1-6 چالش‌های سازمان‌های بزرگ مقیاس. 8

1-7 انگیزه. 8

1-8 تعریف مسئله. 9

1-9 فرضیه. 9

1-10 اهداف پژوهش. 10

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش). 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انگیزه‌های کاوش داده. 13

2-2-1 انگیزه‌های تجاری. 13

2-2-2 انگیزه‌های علمی. 15

2-3 چالش‌های داده کاوی. 16

2-3-1 چالش‌های اولیه. 17

2-3-2 چالش‌های ثانویه. 18

2-4 مروری بر کشف دانش و داده کاوی. 19

2-5 مراحل داده کاوی. 21

2-6 علت های وجود و ضرورت داده کاوی. 29

2-7 داده کاوی سازمانی. 30

2-8 تأثیر داده کاوی سازمانی در معرفت سازمانی. 31

2-9 معیارهای تعریف نیازمندی‌های سیستم. 31

2-10 نتایج نیازمندی‌های نادرست. 32

2-11 پیشینه پژوهش. 32
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
2-11-1 روش‌های سنتی. 33

2-11-1-1 مقایسه روش‌های سنتی. 35

2-11-2 بهره گیری از ابزارها. 37

2-11-3 روش‌های جدید. 38

2-11-3-1 مقایسه روش‌های جدید. 46

2-12 تکنیک‌هایی در افزایش سطح بهبود رضایت ذینفعان در فاز استخراج نیازمندی‌ها  47

2-13 نتیجه گیری. 49

فصل سوم (روش پژوهش). 53

3-1 مقدمه. 53

3-2 راهکار پیشنهادی. 53

3-2-1 آماده سازی و پیش پردازش داده. 54

3-2-1-1 جمع آوری و بارگذاری داده‌های استخراج شده. 54

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر : مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML

3-2-1-2 پاک سازی داده. 54

3-2-1-3 انتخاب زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها. 55

3-2-1-4 فیلترینگ نمونه‌ها. 55

3-2-1-5 تبدیل داده. 55

3-2-1-6 خلق ویژگی. 55

3-2-1-7 نمونه برداری. 56

3-2-2 یادگیری مدل. 56

3-2-2-1 خوشه بندی. 56

3-2-2-2 خوشه بندی K-Means. 56

3-2-2-3 خوشه بندی با بهره گیری از الگوریتم K-Means با در نظر داشتن فرکانس تکرار و درجه اهمیت درخواست‌ها و نیازمندی‌ها. 57

3-2-3 ارزیابی و تفسیر مدل. 58

3-2-4 دسته بندی جدید و اولویت بندی نیازمندی‌های استخراج شده با بهره گیری از تکنیک رتبه بندی. 58

3-2-4-1 روش رتبه بندی. 60

3-2-4-2 شاخص‌های رتبه بندی. 60

3-2-4-3 ضرایب یا وزن شاخص‌ها. 61

فصل چهارم (محاسبات و یافته‌های پژوهش). 65

4-1 مطالعه موردی: سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران. 65

4-2 معرفی ابزار برتر داده کاوی RapidMiner 66

4-3 پیاده سازی روش پیشنهادی. 68

4-4 ارزیابی و تفسیر خوشه‌ها. 69

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات). 72

5-1 نتیجه گیری. 72

5-2 معضلات و نقاط اشکال کارهای مرتبط. 72

5-3 مزایا و ویژگی‌های روش پیشنهادی. 73

5-4 کارهای آینده. 74

پیوست – منابع و مآخذ. 75

Abstract 76

فهرست جداول

جدول2-1: مقایسه روش‌های سنتی استخراج نیازمندی‌ها…………….. 36

جدول2-2: مسائلی در ارتباط با نیازمندی‌های تطبیق شده…………. 47

جدول3-1: معیارهای SSEو ASC……………………………….. 57

جدول3-2: مطالعه بعضی روش‌های اولویت بندی……………………. 59

جدول3-3: تعیین ضریب شاخص (درجه اهمیت)…………………….. 62

جدول3-4: تعیین درجه اهمیت نیازمندی……………………….. 62

جدول3-5: تعیین ضریب شاخص………………………………… 63

جدول4-1: جدول پیام……………………………………… 65

جدول4-2: نتیجه خوشه بندی و اولویت بندی نیازمندی‌ها………….. 69

فهرست شکل‌ها

شکل2-1: فرایند داده کاوی و کشف دانش………………………. 20

شکل2-2: بهره گیری از داده کاوی در استخراج نیازمندی‌ها…………. 40

شکل2-3: شبکه اجتماعی……………………………………. 43

شکل2-4: روش مبتنی بر سناریو……………………………… 44

شکل2-5: مدل تکرار پذیر استخراج نیازمندی‌های جامع……………. 46

شکل3-1: مراحل اصلی راهکار پیشنهادی……………………….. 53

شکل3-2: گام‌های مرحله آماده سازی و پیش پردازش داده………….. 54

شکل3-3: تعیین اولویت……………………………………. 61

شکل3-4: ترتیب اولویت……………………………………. 62

شکل4-1: نمایی از یک پردازش در نرم‌افزار RapidMiner…………….. 67

شکل4-2: نمایی از مصور سازی داده‌ها در نرم‌افزار RapidMiner………. 67

شکل4-3: بهره گیری از عملگرها در مراحل پیاده سازی…………….. 68

مقدمه

مهندسی سیستم کوشش می کند تا نیازمندی‌های سیستم را تشخیص دهد که این اقدام با همکاری مشتریان، کاربران و تمامی ذینفعان انجام می گردد [1]. مدیریت ارتباط با شهروند یکی از موضوعات اصلی در مدیریت دولتی جدید محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در مدیریت ارتباط با شهروند تمرکز اصلی بر شهروند محوری می باشد و بهبود خدمت رسانی و پاسخ گویی به شهروندان بر اساس نیازهای ایشان، هدف اصلی به شمار می رود. در واقع درک درست از نیازها و خواسته‌های گروه‌های مختلف شهروندان و ارائه خدمات مناسب با این نیازها، موضوعی می باشد که بایستی در مدیریت ارتباط با شهروند مورد توجه قرار گیرد[2].

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***