استاد راهنما:

دکتر اشکان سامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

بهبود مداوم فرآیندها مانند اهدافی می باشد که امروزه تمام صنعت‌ها بالتبع هستند. در این راستا مدل یکپارچه بلوغ /توانمندی (CMMI) با ارائه یک چارچوب موثر، بیش از دو دهه می باشد که در سطح بین المللی مطرح شده می باشد. مدیریت پیکربندی (CM) یکی از نواحی فرآیندی پشتیبان در مدل CMMI می باشد که در این پژوهش جهت رفع بعضی از معضلات در سازمان ثبت اسناد از قبیل محافظت از داده‌ها، پایش و کنترل سیاق‌ها و فرآیندهای سازمان، ارزش نهادن به ارباب رجوع، ارائه خدمات قابل اعتماد و مطمئن، ارائه خدمات با کیفیت بالا، بهره گیری بهینه از منابع بومی‌سازی شده می باشد. بومی‌سازی مدیریت پیکربندی به این معناست که تمرین‌های CM را متناسب با اهداف، وضعیت جاری و شرایط سازمان مورد نظر مناسب سازی کرده، در واقع تمرین‌های CM را برای بهره گیری در سازمان هدف آماده سازیم. بدین مقصود از نقشه راه IDEAL برای هدایت طریقه بومی‌سازی بهره گیری گردید. همچنین در فاز استقرار از مدل IDEAL از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای سازمان بهره گیری گردید که بر اساس نتایج حاصله، فرآیند “پاسخ استعلام املاک” مورد بهبود قرار گرفت. سپس بهبودهای پیشنهادی در ناحیه CM توسط متخصصین بهبود فرآیند مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفتند. خاطر نشان می گردد که در مراحل مختلف این پژوهش از روش‌های پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها، نظرات و بازخوردهای متخصصین و کارمندان اداره بهره گیری شده می باشد.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- تبیین مسئله

یک روش مدیریت پیکربندی (CM[1]) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع IT[2]خود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب معضلات پیکربندی می باشند. بسیاری از آیتم‌ها در طول یک دوره حیات محصول یا سرویس تغییر می کنند و حفظ دنباله این تغییرات مهم هستند. موضوعات مربوط به CM ضعیف، شامل شکست‌های مربوط به سیسستم، شکست سرویسهای کلیدی، کارایی ضعیف و کاهش بهره وری بوده و نتیجتا باعث تاثیر جدی در تجارت می گردد.[1]

هدف اصلی مدیریت تغییرات، حذف تمام تغییرات محصول نیست اما کمک به حداقل کردن تاثیرات منفی از تغییرات ضروری بوده و از تغییرات غیر ضروری اجتناب می کند.[2]

از نمای مدیریت پروژه[3]، CM یک فعالیت مدیریتی می باشد که تعریف یک محصول، سیستم یا فرآیند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و موضوعات کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز گردید. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرآیندی در مدل‌های بلوغ فرآیند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM یک فعالیت Through Life می باشد که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM یک فعالیت تکراری و مداوم می باشد [3]

سازمان ثبت اسناد شامل فرآیندهای متعدد خدماتی جهت ایجاد، تغییر، استعلام در مورد انواع اسناد مالکیت می باشد. پس حفاظت از اسناد مالکیت و کنترل دسترسی به اطلاعات آن‌ها یکی از اهداف اساسی سازمان می باشد. از طرف دیگر، این سازمان در تعامل مستقیم با قوه قضایه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی، همچنین ارباب رجوع، به ارائه خدمات می پردازد، از اینرو نیازمند بکارگیری فرآیندها و سیاق‌های با کیفیت جهت مواجه با تبادل گسترده اطلاعات می باشد. مانند اهداف کیفیت در این سازمان می توان به سرعت بالا، هزینه کمتر، قابلیت دسترسی بالا، دقت در ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات، سهولت بهره گیری از خدمات و رضایت ارباب رجوع تصریح نمود. دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم تعریف و بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت پیکربندی در سازمان می باشد. فرآیندهای مدیریت پیکربندی به عنوان یکی از نواحی فرآیندی در اکثر مدل‌ها و استاندارهای بهبود فرآیند همچون CMMI [4][4]، PMBOK [5]، ITIL مطرح می باشد. این ناحیه تعریف و اجرای صحیح فرآیندهای سازمان در سایر نواحی (مثلا نواحی مدیریت نیازمندی‌ها، طرح ریزی پروژه یا تضمین کیفیت فرآیند و محصول) را تضمین کرده، پس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با این تفاصیل ملزومات و رهنمون‌های ارائه شده در این مدل‌ها، بصورت کلی اظهار شده و به بیانی دیگر فاقد جزئیات و چگونگی ‌پیاده‌سازی در سازمان‌های مختلف می باشد. پس آغاز بایستی هریک از این مدل‌ها را بر اساس اهداف، نیازها و شرایط سازمان بومی‌سازی نمود تا قابل ‌پیاده‌سازی شوند[5]. اما فرآیند بومی‌سازی نیازمند وجود تخصص در زمینه کاری سازمان و مدل مورد بهره گیری برای بهبود فرآیند، برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع موردنیاز می باشد، در غیر اینصورت با خطر شکست مواجه خواهد بود [6]. در این راستا اولویت‌بندی بهبود فرآیندها می تواند تأثیر بسزایی در آغاز و هدایت بهبود فرآیند بر اساس نیازها و منابع موجود بویژه در سازمان‌های کوچک و متوسط (SME[6]) داشته باشد.

چالش‌ها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی هست، بسیار بوده و به همین دلیل نیاز می باشد تا آنها را جهت ارائه طرح بهتر مدیریت پیکربندی شناسایی کرده و برای آنها راه حل‌هایی با در نظر داشتن مدل مورد بهره گیری بیابیم. چالش‌ها از قبیل این موردها می باشد: فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و اشکال در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

خاطر نشان می گردد که بصورت کلی هدف اصلی برنامه بهبود فرآیند، اصلاح جریان کاری فرآیندها در سطح سازمان می باشد که این امر می تواند با بهره گیری از ابزارهای مناسب مورد پشتیبانی قرار گیرند[7].

2-1- انگیزه پژوهش

بومی‌سازی صحیح CM در سازمان ثبت اسناد شامل تاثیرات مثبت و کارای زیر می باشد:

اول اینکه، محافظت از داده‌ها و منابع دیگر، بطوریکه محصولات همیشه برای مشتری در دسترس بوده و یا در زمان شکست، بصورت خیلی سریع قابل بازگشت باشند. مورد هایی که بهمراه بازبینی آنها برای سازمان دارای اهمیت بوده و پس نباید از بین بروند و بایستی همیشه در دسترس باشند شامل نقشه ملک، مشخصات مالک، مشخصات ملک، اندازه مالکیت افراد، گزارش‌های تهیه شده پس از بازدید از ملک، می باشند.

دوم، پایش و کنترل سیاق‌ها و فرآیندهای سازمان که خود منجر به دو مزیت در سازمان ثبت اسناد می گردد: تعریف روالها و فرآیندهای سازمان بصورت درست و کامل، که باعث به حداقل رسیدن تداخل در کار پرسنل می گردد و اینکه پرسنل سیاق‌ها را دنبال می‌کنند و تهیه راه آسان جهت دنبال‌کردن سیاق‌ها می باشد.

سوم، ارزش نهادن به کار ارباب رجوع می باشد بطوریکه نیاز آن در کمترین زمان و هزینه ممکن، برآورده می گردد.
جستجو در سایت :   


چهارم اینکه، ارائه خدمات بصورت مطمئن و قابل اعتماد می باشد و تولید سند دارای عیب‌های اساسی از این قبیل نیست: تعارض با زمین‌های مجاور، مشخصات اشتباه ملک، مشخصات اشتباه مالک.

پنجم، تولید محصولات با کیفیت بالا می باشد بطوریکه قابلیت وفق پذیری بالا داشته باشد برای مثال ساده‌تر شدن تفکیک ملک و قابلیت نگه‌داری بالا بدین معناست که در صورت بروز خطا مشکل سریعتر حل گردد.

ششم، باعث مصرف درست از منابع بخصوص منابع انسانی شده که نتیجتا باعث حداقل‌سازی کوشش پرسنل می گردد.

اولویت‌بندی SPI در ناحیه CM دارای نتایج زیر می باشد: نظاره سریعتر نتایج SPI[7]، سرمایه‌گذاری جهت رفع مسائل اصلی( مهمترین موردها) و همچنین دستیابی به نتایج بیشتر در زمان و هزینه مشخص می باشد.[8]

چالشها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در این سازمان بایستی پیدا نمود می گردید از قبیل موردها ذیل بوده که در فازهای مختلف مدل انتخابی برای آنها راهکارهایی نیز ارائه گردیده می باشد. فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و اشکال در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

[1]Configuration Management

[2] Information Technology

[3]Project Management
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
[4] Capability Maturity Model Integration

[5]Project Management Body Of Knowledge

[6] Small and Medium sized Enterprise

[7] Software Process Improvement

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر : مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]