عنوان:

حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گیری از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن

استاد راهنما:

دکتر سید هاشم طبسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصـل اول: کلیـــات پژوهش

1-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- تعریف پنهان نگاری……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-1- اﺻﻄﻼﺣﺎتدر پنهان نگاری…………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی پنهان نگاری ………………………………………………………………………………………………..5

1-3- تعریف رمزنگاری …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4- تفاوت رمزنگاری وپنهان نگاری …………………………………………………………………………… 8

1-5- تعریف نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-1- تاریخچه نهان نگاری ……………………………………………………………………………………….. 11

1-5-2- تفاوت نهان نگاری و پنهان نگاری …………………………………………………………………… 11

1-5-3- محیط میزبان ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6- طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری ……………………………………………………………………… 12

1-7- آنالیزهای لازم جهت انتخاب روش نهان نگاری ……………………………………………………….. 12

1-8-پارامترهای ارزیابی الگوریتم های نهان نگاری ………………………………………………………………. 13

1-9-اساس کار روشهای نهان نگاری ………………………………………………………………………………………….. 14

1-10-انواعنهان نگاری …………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-11- استگاآنالیز یا کشف نهان نگاری ………………………………………………………………………………………… 15

1-12- حملات نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-13- کاربردهای عملی نهان نگاری دیجیتال ……………………………………………………………………………….. 17

1-14- علائم حق­نشر(کپی­رایت)………………………………………………………………………………………………… 19

1-15- نهان نگاری دیجیتال در متن ………………………………………………………………………………….. 20

1-16- انواع روش های نهان نگاری درمتن به گونه کلی ……………………………………………………… 21

1-16-1- روشدرج فاصله ……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-16-2- روشمعنایی ……………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-3- روشمحتوایی …………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-4- مبتنی برخصوصیات ……………………………………………………………………………………………………. 23

فصـل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مروری بر چندین روش نهان نگاری در متون دیجیتال……………………………………………….. 24

2-2- روش درج نقطه……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1- تبیین کلی روش…………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3- روش تغییر شکل حروف…………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- تبیین روش …………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4 درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………………………………………. 31

2-4-1شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………….31

2-4-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5- روش توسعه یافته درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………….. 33

2-5-1شرح روش ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6- روش بهبود یافته “لا”…………………………………………………………………………………………….. 35

2-6-1- تبیین روش ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-7- روش درج کاراکتر بدون طول بین کلمات ………………………………………………………………. 36

2-7-1-تبیین روش ………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 37

2-8- روش نهان نگاری بلوکی بین کلمات ……………………………………………………………………. 38

2-8-1- تبیین روش …………………………………………………………………………………………………………38

2-8-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9- روش گروه بندی کاراکترهای متن(NP-UniCh)……………………………………………………………..

2-9-1- تبیین روش …………………………………………………………………………………………………….. 40

2-9-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 41

2-10- روش گروه بندی دوبیتی کاراکترهای متن ……………………………………………………………. 42

2-10-1- تبیین روش ……………………………………………………………………………………………………. 42

2-10-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………42

2-11- بهره گیری از شکل دیگر کاراکترها در فونت­های متفاوت …………………………………………… 43

2-11-1-تبیین روش ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-11-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… 45

2-12- نهان نگاری براساس تغییر زاویه کلمات ………………………………………………………………… 45

2-12-1شرح روش ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-12-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..47

2-13- درج کاراکترهای نامحسوس درمتون لاتین ………………………………………………………………………….. 47

2-13-1- تبیین روش …………………………………………………………………………………………………………………47

2-13-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-14- درج فاصله های خاص در موقعیت های مختلف …………………………………………………………………. 50

2-14-1- تبیین روش …………………………………………………………………………………………………………………50

2-14-2نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 51

فصـل دوم: روش اجرای تحقـیـق

3-1- کلیات روش پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………….53

3-2- مروری بر استاندارد یونیکد …………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1- تعیین کدهای کاراکترها ………………………………………………………………………………… 54

3-2-2- انواع فرم های انکدینگ ……………………………………………………………………………………. 55

3-2-3- یونیکد فارسی/عربی ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-4- کاراکترهای یونیکد کنترلی ……………………………………………………………………… 56

3-3- فرآیند کلی نهان نگاری و استخراج پیام در این رساله ……………………………………………….. 56

3-4- تبیین روش نهان نگاری در این رساله …………………………………………………………………………… 58

3-4-1-تبدیل پیام رمز به معادل دودویی ………………………………………………………………………………………58

3-4-2درج و نشانه گذاری پیام رمز ……………………………………………………………………………………………..59

3-4-3کشف و استخراج پیام رمز ……………………………………………………………………………………………….. 60

فصـل چهارم: تجزیه و تحلـیـل داده ها

4-1-مطالعه آزمایشات الگوریتم پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. 62

4-2-نتایج و بحث برروی نتایج ……………………………………………………………………………………….. 62

4-3- مطالعه پارامترهای نهان نگاری براساس نتایج اجرای الگوریتم………………………………………. 63

4-3-1-مقاومت دربرابر حملات تغییر ………………………………………………………………………………………… 63

4-3-2- ظرفیت نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….64
جستجو در سایت :   


4-3-3- اندازه فایل نهان نگاری شده ………………………………………………………………………………… 65

4-3-4- شفافیت (تناسب با فایل میزبان) ……………………………………………………………………………. 65

4-3-5- آسیب پذیری دربرابر حملات ………………………………………………………………………………. 66

4-3-6- محدودیت ها و نواقص ………………………………………………………………………………………………….67

4-4- مطالعه الگوریتم روش ……………………………………………………………………………………………………….67

4-4-1- الگوریتم نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………..67

4-4-2- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم نهان نگاری ………………………………………………68

4-4-3- الگوریتم بازیابی پیام ………………………………………………………………………………………………………68

4-4-4- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم بازیابی پیام ……………………………………………….68

4-5- نمودار مورد کاربرد عملیات نهان نگاری پیام رمز……………………………………………… 69

4-6-نمودار مورد کاربرد عملیات بازیابی پیام رمز…………………………………………. 70

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………… 72

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 74

پیوست

پیوست 1 : کلاس الگوریتم پیشنهادی در این پژوهش …………………………………………….. 81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

از ابتدای دیجیتالی شدن اسناد حقیقی و حقوقی، همواره مالکان اسناد آنها به دنبال روشی مناسب جهت حفاظت از حق اثر(کپی­رایت)آن بوده­اند.

گسترش و رشد روز افزون اینترنت باعث ایجاد تغییرات گسترده در چگونگی زندگی و فعالیت شغلی افراد، سازمانها و موسسات شده می باشد. امنیت اطلاعات یکی از مسائل مشترک شخصیت های حقوقی و حقیقی می باشد. اطمینان از عدم دستیابی افراد غیر مجاز به اطلاعات حساس از مهمترین چالش های امنیتی در ارتباط با توزیع اطلاعاتدر اینترنت می باشد. اطلاعات حساس که ما تمایلی به نظاره و دستکاری آنان توسط دیگران نداریم، موردها متعددی را شامل می گردد که حجم بسیار زیادی، بالغ بر90 درصد این اطلاعات را متون دیجیتال تشکیل می­دهند.

با در نظر داشتن حجم بسیار زیاد اطلاعات متنی در دنیای امروز، و اشتراک گزاری آن در اینترنت، نیاز به انجام کارهای پژوهشی در این زمینه بر کسی پوشیده نیست و رمزنگاریونهان نگاری اسناد دیجیتال به عنوان یک تکنیک محرمانه در متون دیجیتال، می­تواند موردها بهره گیری بسیار زیادی داشته باشد. به عنوان مثال یکی از مورد هایی که امروزه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته می باشد جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی و اعمال حق اثر (کپی­رایت) به صورت نهفته در داخل خود آن اثر می باشد.

در این پایانامه، روش جدیدی برای حفاظت از کپی غیر مجاز متون دیجیتال با بهره گیری از نهان نگاری پیام در اسناد دیجیتال مانند(MS Word،MS Excel) ، ارائه شده می باشد که این کار، با بهره گیری از درج کاراکترهای مخفی یونیکد نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نگارشی(مانند، کاما، نقطه، ویرگول ،دابل کوتیشن و.. ) در متن اصلی، با تغییر نامحسوس انجام شده می باشد.

درروش ارائه شده، پیام کاراکتر به کاراکتر پردازش شده و هر کاراکتر به صورت مجزا به یک عدد 8 بیتی باینری تبدیل می گردد. قبل از نهان نگاری، آغاز طول پیام که یک مجموعه باینری 8 بیتی می باشد، درمتن اصلی به صورت زوج بیت “00، 01 ،10،11” نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نشانه گذاری می گردد برای انجام این کار، به ازای هر کاراکتر، چهار کاراکتر مخفی (بدون طول یونیکد) در نظر گرفته شده می باشد، به بیانی دیگر قبل و بعداز هر کاراکتر خاص در متن چهار زوج بیت با چهار علامت نشانه گذاری شده و این طریقه تا آنجا که کل بیت های پیام در متن نهان نگاری گردد تکرار خواهند گردید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ﭘﻨﻬﺎن نگاری و رمز نگاری دادهﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی روﺷﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪف اول ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پنهان نگاریﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎیﺳﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ درون رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺣﺎﻣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ (نیکولاس و همکاران، 1998).

ﻫﺪف دوم ﮐﻪ اﻣﺮوزه راﯾﺞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮروی آن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، درج اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﻪ درون آنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از دادهﻫﺎ، در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺎم و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ وﺟﻮد دادهﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده ﺑﺮای اﻓﺮادﻏﯿﺮ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﺮاﺑﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺪف دوم ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از داده ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎبل اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺮاﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

درﺣﻮزهﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی و رمزنگاری دادهﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزه در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

  • پنهان­ نگاری دادهﻫﺎ
  • نهان ­نگاری دادهﻫﺎ
  • رﻣﺰﻧﮕﺎری دادهﻫﺎ

از ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻓﻮق ﻣﻔﺎﻫﯿﻢپنهان­ نگاری و نهان­ نگاری ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اینﮐﻪ ﺑﻪ رمزگذاری دادهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﺳﺎده ­ای از دو ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮﺗﻤﯿﺰ داد. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در رﻣﺰﻧﮕﺎری، رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل دارای ﻣﻔﻬﻮم و داده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﻋﯿﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (هاردیک کومار و پوچری، 2012).

در ادامه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺳﻪﻣﻔﻬﻮم از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ ﻫﺮدو روش پنهان­ نگاری و نهان نگاری از رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ و دارای ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻬﺎی نهان نگاری داده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎن و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﺷﻬﺎی پنهان نگاریﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از وﺟﻮد داده ﻧﻬﺎن، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ آنرا اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.

در ادامه ﻧﻤﻮﻧﻪای ازداده های ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻪ روشﻣﺬﮐﻮرنمایش داده خواهد گردید. ﺑﻪ گونه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دو ﻫﺪف ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﺪف اول ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری وﻧ ﻬﺎنﺳﺎزیﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و از نهان نگاری ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف دوم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد (هاردی کوماروهمکارش، 2012). 

2-1- تعریف پنهان نگاری

پنهان­ نگاری یا استگانوگرافی هنر و علم برقراری ارتباط پنهانی می باشد و هدف آن پنهان کردن ارتباط به وسیله قرار­دادن پیام در یک رسانه پوششی می باشد به گونه‌ای که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه راحتی به صورت احتمالی عیان ساخت.

پنهان نگاری خود شاخه­ای از دانشی به نام ارتباطات پوشیده می باشد. دانش ارتباطات پوشیده خود شامل چندین شاخه مانند رمز نگاری، نهان نگاری و … میباشد(پروروز و هانیمن،2003).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار: ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]