عنوان :
مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
بیـشتر تحقیقـات بوسـیله فیزیولوژیـستهـا و روانـشناسان و مهندسـان روی موضـوعات مختلـف از
تشخیص چهره بوسیله ماشین و بشر، صورت گرفته می باشد. اهمیت روش های خودکار تـشخیص چهـره،
ما را بر آن داشته می باشد که برای ادامه کار در این زمینـه، تحقیـق کـاملی روی کارهـای انجـام گرفتـه، از
پیدایش این رشته از علم کامپیوتر انجام دهیم. اگر چه بسیاری از تئوری ها و فرضیه هـای مطـرح شـده،
روی مجموعه ای از تصاویر کوچک، مطالعه شده اند، اما توانسته اند بسیاری دستاوردهای مهمی در ایـن
زمینه به همراه داشته باشند.
در این پژوهش، آغاز تاریخچه ای از موضـوعات مربـوط بـه تـشخیص هویـت، بـا اسـتفاده از خـواص
بیومتریک ارائه شده و در ادامه بحث تشخیص چهره را به صورت اختصاصی در میـان مباحـث بیومتریـک
ارائه شده می باشد. ساختار و چهارچوب عمومی یک سیـستم تـشخیص چهـره، مهمتـرین موضـوع در آمـاده
کردن آن می باشد، همچنین الگوریتم ها و روش هایی که بر اساس آن تشخیص چهره انجام مـی گیـرد،
قسمت اصلی این پژوهش می باشد که شامل گروه بندی ها و نوع دیدگاه به مسئله می باشد که در انتهای
بحث، بهره گیری از آموزش و یادگیری و الگـوریتم هـای آن را در بحـث کـشف چهـره، محـدود کـرده ایـم.
معضلات مربوط به تشخیص چهره، می توانند شامل نور، زاویه دید دوربین، حرکت و سایر موردها محیطـی
باشند، که این معضلات نیز به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مقدمه:
در دنیای به هم پیوسته و پیچیده امروزی، نگهداری و امنیت اطلاعـات، بـسیار مهـم و مـشکل شـده
می باشد، هر چند وقت یکبار در مورد تبهکاری های مربوط کارتهای اعتباری، هک شدن کامپیوترها و نقض
امنیت در شبکه ها و دولت ها، چیزهایی می شنویم. در بیشتر این کلاهبرداری ها، افراد خاطی، به نحـوی
امنیت سیستم ها را با عبور از سد محافظت های از قبل تعیین شده، مورد دستبرد قرار داده اند.
تکنولوژیهای جدید برای تعیین هویت منحصر هر فرد، بر پایه روش های Biometric بنیـان نهـاده
شده اند. که این روش ها، روشهای خودکـاری از بـازبینی و تـشخیص هویـت موجـودات زنـده در زمینـه
ویژگیهای فیزیکی از قبیل اثر انگشت یا وضعیت چهره، و یا سایر رفتارهای افراد، از قبیل دست دادن، می
باشند. به این دلیل که، ویژگی های فیزیکی خیلی کمتر تغییر می کنند، اما موردها رفتاری ممکـن اسـت
به علت استرس، وضعیت روانی شخص، یا موقعیت شخص به راحتی دستخوش تغییـرات شـوند، در میـان
روش ها و متدهای مختلف برای تعیین هویت، روش هایی که از ویژگی های فیزیکی بهره گیری مـی کننـد،
علی رغم مشکلاتی که هنگام پیاده سازی هست، قابل اعتمادتر از آنهـایی هـستند کـه ویژگـی هـای
فیزیولوژیکی(زیستی) را بکار می گیرند.
با مطالعه زندگی دیجیتالی بشر، به راحتی متوجه این نکته خواهیم گردید که امـروزه بـشر بـا نیازهـایی
مواجه می باشد که در سالهای قبل این نیازها وجود نداشت. این نیازها شامل سازمان، گروه و امنیت آنها مـی
باشد. همیشه افزایش جمعیت و تحرک آن در همه جهت ها، باعث بالا رفـتن راه هـای انتقـال و اشـتراک
اطلاعات، شده می باشد، که این تغییر مکان ها، در ساختارهای پیچیده ای انجام مـی شـوند. همـانطوری کـه
تحرک، نشات گرفته از رفتارهای انسانی و اطلاعاتی می باشد، امنیت نیز اطلاعـات شخـصی و مقـادیر آنهـا را
شامل می شوند. در محیط هایی که اهمیت امنیت و تشکیلات، افزایش یافتـه اسـت، شناسـایی و تعیـین دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
اعتبار در زمینه های گوناگونی از تکنولوژی ها توسـعه داده شـده انـد. کنتـرل ورودیهـای سـاختمان هـا،
کنترل دسترسی در کامپیوترهای عمومی، مثالهایی هستند کـه نـشان دهنـده تـشخیص هویـت و اعتبـار
سنجی در جامعه کنونی میباشند.
روش تشخیص چهره (Face Recognition) یکی از چنـدین روش Biometric اسـت کـه دارای
دقت بالا بوده و می تواند تا مدت ها قابل اتکا باشد. برخلاف روش های دیگر اعتبار سنجی که لازم بود تـا
کاربر حداقل PIN و کلمه عبور، را به یاد داشته باشد، در روش های تشخیص چهره، کاربر خیلی راحت با
چهره خودش، می تواند در پروسه اعتبار سـنجی وارد شـود. در حـال حاضـر عـلاوه بـر ایـن کاربردهـای
کلاسیک، برای تشخیص چهره، اعتبار سنجی های جدیدی پدیدار شده اند. به گونه نمونه، در بانک ها و یـا
تأسیسات قضایی که امنیت از سایر ادارات معمولی بالاتر می باشد، امنیت بیشتر توسط کامپیوترهـای زیـادی
که امروزه مجهز به چندین دوربین می باشند، انجام می گردد. در این حالت، یک نرم افزار تشخیص چهره،
به صورت مداوم، آن چیز که که در جلوی دوربین اتفاق می افتد، را در کنترل داشته و در صورت برخورد بـا هـر
گونه وضعیتی خارج از وضعیت از قبل تعیین شده، هشدارهای لازم را اعلام می نماید.
٣
در حال حاضر، چندین روش برای سازماندهی و طبقه بندی زمینـه هـای مختلـف تـشخیص چهـره، جستجو در سایت :   


امکان پذیر میباشد. به عنوان نمونه، الگوریتم هایی که با چهـره و محـیط آن سـر و کـار دارنـد (هماننـد
سیستم های کنترل نشده)، بایستی با الگوریتم هایی که با سیستم های کنترل شده(هماننـد چـراغ راهنمـا و
نورپردازی یک تئاتر) کار می کنند، متمایز گردند. همچنین سیستم هایی که از یک یا چند تـصویر بـرای
تشخیص چهره بهره گیری می کنند، از سیستم هایی کـه از مقـادیر پیوسـته ویـدئویی اسـتفاده مـی کننـد،
متمــایز مــیشــوند. در صــورتیکه ایــن تفــاوت هــای ســطح پــایین در مــشکلات ضــروری در Face
 Recognition حذف شوند، یـک گـروه بنـدی براسـاس سـه حالـت Frontal و Profile و -View
Tolerant ارائه می گردد.
می توان گفت که الگوریتم های تشخیص چهره، مدل های ساده هندسی را بهره گیری مـی کننـد، امـا
پروسه تشخیص، امروزه در یک علم پیچیده ریاضی و پروسه های Matching وارد شده می باشد. بزرگتـرین
پیشرفت آنها در سالیان اخیر، سوق دادن تکنولوژی تشخیص چهره، به صحنههای متاثر از نور مـی باشـد،
بدین ترتیب که می توان در شرایط نوری متفاوت نیز، پروسه تشخیص چهره را به نحو مطلوبی انجـام داد.
تشخیص چهره، می تواند برای بازبینی (Verification)و تعیین هویت (Identification)، نیز بـه کـار
برده گردد.
زمینه های زیاد تجاری، برای ایجاد اینگونه نرم افزارها و امکان دسترسی به تکنولوژی های مورد نیـاز
بعد از چندین سال پژوهش، دو دلیل مهم برای تکیـه بـر اهمیـت Face Recognition و ادامـه تـلاش
برای داشتن سیستم های قوی تر می باشد.
روش های مطمئن زیادی از تشخیص بیومتریک اشخاص، هست. برای مثال، روش های واکاوی اثر
انگشت یا مطالعه عنبیه و شبکیه، اشخاص هم اکنون وجود دارند. از آنجائیکه یک تصویر چهره، می توانـد
از روبرو یا نیم رخ باشد، بیشتر اوقات بدون همکاری و حتی اطلاع شخص مورد نظر، اقدام می کند. جدول
الف، تعدادی از برنامه های مربوط به Face Recognition را نشان می دهد.

تعداد صفحه :68

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

 


دیدگاهتان را بنویسید