برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
VANET به عنوان یک محیط شبکه برای سیستم های حمـل و نقـل هوشـمند مطـرح شـده اسـت. در ایـن
سمینار می خواهیم پروتکل های انتقال داده موجود در VANET را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم.
برای این مقصود آغاز طبقه بندی از شبکه های بی سیم برای شناخت شبکه های VANET ارائه مـی دهـیم و
سپس به معرفی ویژگی های خاص VANET می پردازیم و در ادامه پروتکل های موجود در این زمینـه را، معرفـی
می کنیم. در زمینه انتقال اطلاعات در VANET سه پروتکل مهم به نام های R2R ، VITP و RDTP هست. که
VITP در ارتباط با ارتباط مابین خودروها، و مابین خودرو و موجودیت کنار جاده بحث می کند، R2R ارتباط مـابین
موجودیت های کنار جاده را مستقر می کند و RDTP درمورد ارتباط مابین خودروها و ارتباط مابین موجودیت هـای
کنار جاده بحث می کند.
سپس با نمودارهایی که بر اساس معیارهای مطرح شده در موضوعات شبیه سازی برای هر پروتکل، رسـم شـده
می باشد، ضمن مطالعه امکان پیاده سازی این پروتکلها، پروتکل ها را از لحاظ معیارهای مختلف مورد بحث و مطالعه
قرار می دهیم.
در فصل پایانی نتیجه گیری خود را، از موضوعات مطرح شده اظهار می کنیم و پیشنهادات خود را برای ادامه کار
در این زمینه اظهار می کنیم.

مقدمه
اخیراً، شبکه VANET به علت سیستم های انتقال هوشمند خیلی مورد توجه قرار گرفتـه انـد. برنامـه هـای
مختلف ITS شامل جایگاه های دریافت عوارض، ارسال پیـام، سـرویس هـای سـرگرمی کنـار جـاده و اسـتفاده از
اینترنت درون خودرو می باشد. در این زمینه ارتباطات خودروییVANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدی مـی
گردد: 1- ارتباطات خودرو با خودرو 2- ارتباطات خودرو با کنار جاده 3- ارتباطات کنار جـاده بـا کنـار جـاده. در
ارتباطات V2V، خودروها بسته های داده را در چند گام از طریق خودروهای میانی انتقال می دهند.
در مورد ارتباطات V2R، خودروها با ایستگاه های کنار جاده در طول جاده برای دریافـت اطلاعـات مـورد
نیاز، (برای مثال شرایط موجود در ناحیه ای از جاده که جلوتر قرار دارد) یا دریافت سرویس هـا و راهنمـایی هـای
مفید از ایستگاه های کنار جاده، ارتباط مستقر می کنند. در ارتباطات R2R دو موجودیت کنار جاده بنابر دلایلی مانند
وجود تصادف و نیاز به اطلاع رسانی به ایستگاه راهنمایی و رانندگی و اورژانس جاده ای، با یکدیگر ارتباط برقـرار
می کنند که این ارتباط از طریق خودروها در چندین گام انجام می شود.
در این سمینار قصد داریم پروتکل های انتقال اطلاعات در لایه کاربرد را برای پشتیبانی از برقراری سرویس
های زیرساختی Ad-hoc و تعمیم آن بر روی VANET، برای پـشتیبانی از سـه گـروه ارتبـاط بـین خـودرویی، را
معرفی کرده و مورد بحث قرار دهیم. این سرویسهای زیرساختی می توانند برای تولید سرویس های مبتنی بر مکان،
سرویس های ترافیکی جهت دار برای رانندگان، بهره گیری از اطلاعـات برگـشتی از حـسگر هـای خـودرو و گـرفتن
مزایای سیستم هدایت GPS بهره گیری شوند.

شبکه های بی سیم
وقتی از شبکه سخن به میان میآید، اغلب کابل شبکه به عنوان وسیله انتقال داده در نظر گرفته مـیشـود. در
حالیکه چندین سال می باشد که بهره گیری از شبکه سازی بیسیم در دنیا آغازگردیده می باشد. تـا همـین اواخـر یـک LAN
بیسیم، دارای سرعت انتقال پایین و خدمات غیرقابل اعتماد بود، اما هم اکنون فناوریهـای LAN بـیسـیم خـدمات
قابل قبولی را با سرعتی که حداقل برای کاربران معمولی شبکه کابلی پذیرفته شده میباشد، فراهم میکنند.
شبکههای بیسیم بازهی وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیدهیی زیرا شبکههـای بـیسـیم سـلولی کـه
اغلب برای تلفنهای همراه بهره گیری میشود و شبکههای محلی بیسیم گرفته تا انـوع سـادهیـی چـون هـدفونهـای
بیسیم و… را شامل میشوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی کـه از امـواج
مادون قرمز نیز بهره گیری میکنند، مانند صفحه کلیدها، ماوسها و بعضی از گوشیهای همراه، در این دستهبندی جای
میگیرند. طبیعیترین مزیت بهره گیری از این شبکهها عدم نیاز به ساختار فیزیکـی و امکـان نقـل و انتقـال تجهیـزات
متصل به اینگونه شبکهها و همچنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آنهاست.

تعداد صفحه :73

قیمت : پنج هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

***

—-

پشتیبانی سایت :       

جستجو در سایت :   

****         serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید