پایان­نامه کارشناسی ارشد

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محسن کاهانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در دنیای امروز به مقصود کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی نمود، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته می باشد. محققان کوشش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.

در این پژوهش آن چیز که مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به مقصود غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش تاثیر و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها می باشد. بدین مقصود در این پژوهش کوشش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست پیدا نمود.

ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش تاثیر آموزش بر روی یادگیرندگان داشته می باشد، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه اندازه یادگیری مطالعه شده می باشد، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به اندازه 20% و علاقه مندی بهره گیری از سیستم به اندازه 40% برای آنان دست پیدا نمود.

کلمات کلیدی:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی

 

فهرست مطالب

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

فصل اول:« مقدمه» ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1- تاریخچه آموزش الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- تعاریف و مفاهیم کلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-3- ساختار و ترتیب محتوا ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- تعامل آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5- پورتال یادگیری الکترونیکی  ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6- پژوهش انجام شده در این پایان نامه  ………………………………………………………………………….. 9
1-7- ساختار پایان نامه  ………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم:« پیش زمینه و مطالعه کارهای مشابه» …………………………………………………………………………. 13
2- 1- وب معنایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2- RDF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-3- هستی شناسی……………………………………………………………………………………………………………. 19
2- 4- بهره گیری از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ……………………………………… 20
2- 5- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی …………………………………………………………………………… 23
2-5-1- متدولوژی SENSUS-Based  ……………………………………………………………………………. 23
2-5-2- متدولوژی  METHODOLOGY……………………………………………………………………… 23
2-5-3- متدولوژی Uschold and King ………………………………………………………………………… 24
2-5-4- متدولوژی Gruninger and Fox ………………………………………………………………………. 24
2-5-5- متدولوژی Amaya Berneras  ………………………………………………………………………….. 25
2-6- معرفی نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی …………………………………………………………. 26
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی ………………………………………………………………………………….. 26
2-6-2- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم …………………………………….. 26
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی …………………………………. 26
2-6-2-2- مطالعه بهره گیری از هستی شناسی های موجود …………………………………… 27
2-6-2-3- مشخص کردن واژه های مورد بهره گیری در دامنه ………………………………… 27
2-6-2-4- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ……………………………………………………….. 27
2-6-2-5- تعریف مشخصه کلاس ………………………………………………………………………… 28
2-6-2-6- تعریف محدودیت ها ……………………………………………………………………………. 28
2-7- داده های پیوندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-1- تعریف داده های پیوندی  ………………………………………………………………………………………… 29
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی ……………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ……………………………………………………………………….. 31
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF …………………………………………………………………………………. 32
2-7-5- ایجاد لینک ………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-7-6- ابزار انتشار ………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-7- Revyu …………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7-8- APIS شبکه ……………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی …………………………………………………………………… 33
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ……………………………………….. 34
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده ……………………………………………………………………………………….. 35
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………… 35
2-8-3- استفهام و مطالعه و جستجو …………………………………………………………………………………….. 35
2-8-4- تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی…………………………….. 36
2-9-1- پروژه GRAPPLE ………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9-2- توسعه نرم برای ​​یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ………………………………………………. 38
          2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی 39
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی 40
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده ………………………………………………………………………………………… 41
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با بهره گیری از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا 43
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با بهره گیری از فن آوری های وب معنایی ……………. 44
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد ………………………….. 44
2-10- اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»  ………………………………………………………………………………………………………..   46
3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2- مسئله غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-3- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی ……………………………………………. 50
3-4- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی …………………………………………………….. 51
3-4-1- محتوای انطباقی قابل توسعه ……………………………………………………………………………………. 51
3-4-2- روش های مشارکتی و اجتماعی ……………………………………………………………………………… 52
3-4-3- تفسیر متن براساس هستی شناسی …………………………………………………………………………. 53
3-5- رویکردهای پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-5-1- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع …………………………………………………………………………. 54
3-5-2- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ……………………………………………………………… 56
3-6- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی 57
3-7- جمع­آوری داده­های یک منبع داده از وب ……………………………………………………………………………………. 58
3-7-1- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده بصورت داده­های پیوندی …….. 58
3-8- محتوای ورودی سیستم ………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-9- معماری پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-10- الگوریتم غنی سازی محتوا …………………………………………………………………………………………………………. 61
3-10-1- مرحله اول ………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-10-2- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ……………………………………………………………………….. 63
3-11- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ……………………………………………………………………………………………………….. 64
3- 12- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار ……………………………………………………………. 64
3-13- اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . …………………………………………………………………………………………. 66
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
4-2- پیاده سازی سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………….. 67
4-2-1- مطالعه چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممکن……… 67
4-3- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی 69
4-3-1- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر 69
4-3-1-1- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری ……………………………. 69
4-3-1-2- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ………………………………………………………………………… 70
4-3-3-3- تعریف slotها ……………………………………………………………………………………………………… 70
4-3-3-4- امتحان آنتولوژی ………………………………………………………………………………………………….. 71
4-4- روش ارزیابی در این پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-4-1- محاسبه بازده دانش  ………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4-2- ارزیابی اندازه فعالیت خود جوش یادگیرنده ………………………………………………………………….. 73
4-4-3- مرحله نهایی ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………….. 73
4-5- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری ……………………………………………………………………………. 73
4-6- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ………………………………………………………………. 75
4-7- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ……………………………………………………………………….. 75
4-8- اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» ……………………………………………………………………… 80
5- نتیجه‌گیری و کارهای آتی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-1- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
5-2- کارهای آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
   
 

 

 

 
   
   

فهرست جداول

جدول 4-1 جدول ارزیابی سیستم قدیم …………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-2 جدول ارزیابی سیستم جدید ……………………………………………………………………………………………………………. 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

جستجو در سایت :   

شکل2-1-  اظهار مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF  ……………………………………………………… 17
شکل2-2- یک شبکه مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل2-3- رویکردهای مختلف برای بهره گیری آنتولوژی در تشریح مفاهیم   ………………………………. 22
شکل2-4-  ابر LOD  …………………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل2-5- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple  …………………………………………………………………… 37
شکل2-6- معماری ALE   گروه Grapple   …………………………………………………………………………… 37
شکل2-7- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ………………………………………………………………………. 38
شکل2-8- بخش نمونه ای از ارائه دانش ……………………………………………………………………………………… 39
شکل2-9- معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………… 39
شکل2-10- نمایش گرافیکی از مدل کاربر ………………………………………………………………………………….. 40
شکل2-11- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax   ………………………. 41
شکل2- 12-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده ………………………………………………………………. 42
شکل2- 13- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات  …………………………………………………………………… 42
شکل2-14-   بهره گیری از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده 42
شکل2- 15  معماری پیشنهاد شده ……………………………………………………………………………………………. 43
شکل3-1- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته  …………………………………………………… 49
شکل3-2- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز  ………………………………………………………………………….. 49
شکل3-3- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی … 51
شکل 3-4 -معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 57
شکل3-5- معماری پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………. 60
شکل3-6- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب ………………………………… 62
شکل 3-7- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ……………………………….. 63
شکل 3-10- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار ………………………………………….. ضمیمه

 

 

ضمائم

گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار………………………………………………………………………………………… 87
 
   

 

فصل اول

مقدمه

 

-1- تاریخچه  آموزش الکترونیکی

تفکر بهره گیری از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 برمی گردد. از اوایل دهه 70 با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده می باشد. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با در نظر داشتن قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد نمود و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده می باشد. ایده آموزش الکترونیکی، به طرح دانشگاه باز که از سوی کشور انگلیس مطرح گردید، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با بهره گیری از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرک دریافت می‌کردند. همچنین با ابداع مفهوم ”کلینیک آزاد“ در ایالات متحده آمریکا (در دهه 1960) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته گردید. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به کامپیوتر در آمریکا، تدریس غیرحضوری رایج گردید و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه 1980 به وسیله یکی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریکا ابداع گردید .در سال 1988 نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”که یکی از بهره گیری های اولیه از کامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌نمود، در آمریکا بهره گیری گردید.از آن وقت تا به امروز، آموزش الکترونیکی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته می باشد؛ مثلا در سال 1995 مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الکترونیکی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا