پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر

گرایش نرم­افزار

عنوان:

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

 

 

استاد راهنما

دکتر مجید مقدادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کاربرد روز افزون شبکه‌های حسگر بی‌سیم در زندگی بشر گویای اهمیت زیاد این تکنولوژی می باشد. محدودیت انرژی در عناصر تشکیل دهنده‎ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم که گره‌حسگرها می‌باشند همواره به عنوان مهمترین چالش پیش روی این تکنولوژی مطرح بوده می باشد و به همین دلیل بخش اعظم تحقیقات انجام شده در حیطه‌ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به موضوع انرژی اختصاص یافته می باشد. با در نظر داشتن اینکه چگونگی‌ی انتخاب مسیرها برای ارسال اطلاعات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم تأثیر قابل توجهی بر اندازه مصرف انرژی شبکه دارد، در این پژوهش کوشش بر ارایه‎‌ی راهکاری در زمینه‌ی مسیریابی با هدف افزایش طول عمر شبکه شده می باشد. در این روش با در نظر گرفتن تاریخچه‌ی مصرف انرژی گره‌های ‌حسگر، تعداد همسایگان حسگر ارسال کننده‌ی داده، و فاصله مبدأ تا مقصد ارسال داده(تک گام)،  راهکاری ارایه شده می باشد که می‌تواند تأثیر بسیاری بر افزایش عمر شکه داشته باشد. شبیه‌سازی و مقایسه با روش‌های معروف و موفق مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم گویای شایستگی روش پیشنهادی می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، مسیریابی، الگوریتم PSO، عمر شبکه، محدودیت انرژی

 

 

فهرست مطالب

1  مقدمه. 2

1-1 ضرورت مسئله و چالش‌های پروتکل مسیریابی.. 3

1-1-1 ظرفیت محدود انرژی.. 4

1-1-2 مختصات مکان گره‌ها 4

1-1-3 محدودیت منابع سخت‌افزاری.. 4

1-1-4 تعداد زیاد گره و قرار گرفتن تصادفی در محیط.. 4

1-1-5 ویژگی‌های شبکه و عدم اطمینان محیط فیزیکی.. 4

1-1-6 افزونگی داده 5

1-1-7 تنوع کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-2 ویژگی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-3 ساختار گره‌ حسگر. 7

1-4 قالب پیام. 8

چکیده فصل اول. 9

2 کارهای مرتبط.. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انواع پروتکل‌های مسیریابی.. 12

2-2-1 پروتکلهای مبتنی بر مکان. 13

2-2-2 پروتکلهای داده‌محور. 14

2-2-3 پروتکلهای سلسله مراتبی.. 15

2-2-4 پروتکلهای مبتنی بر حرکت.. 17

2-2-5 پروتکلهای مبتنی بر چند مسیر. 18

2-2-6 پروتکلهای مربوط به شبکه‌های ناهمگن.. 18

2-2-7 پروتکلهای مبتنی بر کیفیت سرویس… 19

2-3 مسیریابی متمرکز و توزیع شده 19

2-3-1 الگوریتمهای مرکزی.. 19

2-3-2 الگوریتم های توزیع شده 20

2-4 محیط سه بعدی.. 20

چکیده‌ی فصل دوم. 21

3 الگوریتم پیشنهادی.. 23

3-1 انواع روش‌های مسیریابی.. 23

3-2 مفروضات در نظر گرفته شده درشبیه‌سازی.. 24

3-3 الگوریتم PSO.. 26

3-4 مراحل الگوریتم پیشنهادی.. 28

چکیده‌ی فصل سوم. 35

4 شبیه‌سازی و اجرای اگوریتم پیشنهادی.. 37

4-1نرم‌افزارهای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 37

4-2 شبه کد الگوریتم PSO.. 39

4-3 طراحی شبیه ساز شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 41

4-4 بسته‌ی داده‌ای.. 43

4-5 شبه‌کد الگوریتم پیشنهادی.. 44

اختصار‌ی فصل چهارم. 46

5 نتایج شبیه‌سازی.. 48

5-1 مقایسه‌ی عمر شبکه. 49

5-2 مقایسه‌ی نرخ دریافت اطلاعات.. 53

چکیده‌ی فصل 5. 55

6 نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 57

6-1خلاصه‌ی بحث.. 57 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

6-2 اختصار‌ی نتایج. 57

6-3 پیشنهادات وکارهای آتی.. 58

مراجع. 60

 

 فهرست اشکال

 

شکل 1-1. الگوی انتقال چند به یک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………… 7

شکل1-2. ساختارگره‌ی حسگر…………………………………………………………………………………………. 8

شکل 2-1. خوشه و سرخوشه در روشهای سلسله مراتبی………………………………………………………. 15

شکل2-2. خوشه‌ها وسر خوشه‌ها در روشECHERP……………………………………………………………. 16

شکل 3-1.چگونگی‌ی حرکت ذرات در الگوریتمPSO………………………………………………………………… 27

شکل3-2. مراحل الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………….. 28

.شکل 3-3. ساختار لایه‌بندی حسگرهای در دسترس ایستگاه اصلی…………………………………………. 31

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر : ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه

شکل4-1. فلوچارت الگوریتم PSO………………………………………………………………………………….. 40

شکل4-2. شبه کد الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………….. 41

شکل4-3. منوی اصلی شبیه‌ساز طراحی شده…………………………………………………………………….. 42

شکل4-4. منوی اصلی شبیه‌ساز در لحظه‌ی از بین رفتن اولین حسگر……………………………………… 43

شکل4-5.  شبه کد الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………………………. 45

شکل5-1. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های AODV و LEACH……………………………….. 50

شکل5-2. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی، HEED,APTEEN,PEGASIS…………………………………. 51

شکل5-3. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و EDOCR……………………………………………………………. 52

شکل5-4. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و  SEEM……………………………………………………………… 53

شکل5-5. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی بر اساس چگونگی‌ی بهره گیری از وزنهای ارتباط (5)………………….. 55

شکل6-1. شبکه‌ی حسگر بی‌سیم……………………………………………………………………………………. 59

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1. تعدادی ازگره‌حسگرهای رایج وکاربردآنها……………………………………………………………. 3

جدول2-1. انواع پروتکل‌های مسیریابی درشبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………. 13

جدول2-2. مقایسه‌ی الگوریتم‌های مسیریابی سلسله مراتبی……………………………………………………….. 17

جدول4-1. مقایسه‌ی شبیه‌سازهای شبکه‌های حسگربی‌سیم………………………………………………………. 38

جدول5-1. ضرایب ثابت ارتباط‌ی (5) درشرایط مختلف شبکه…………………………………………………… 48

جدول5-2. مقایسه‌ی نرخ دریافت داده توسط ایستگاه اصلی درالگوریتم‌های مسیریابی…………………….. 54

 

 

1  مقدمه جستجو در سایت :   

شبکه­های حسگر بی­سیم از تعدادی گره­حسگر تشکیل شده می باشد و به گونه معمول اندازه­ی این گره‌ها کوچک می باشد و ارزان قیمت هستند. تمامی این گره‌ها قابلیت دریافت اطلاعات از محیط اطراف خود را دارند، همچنین می­توانند داده‌های در‌پیدا نمود ‌شده از محیط را به سمت گره‌حسگری که در همسایگی آنها قرار دارد بفرستند و یا از آنها دریافت کنند. در این نوع شبکه­ها شعاع انتقال داده‌ها محدود می باشد، همچنین گره‌ها از نظر پردازشی و ذخیره­ی اطلاعات نیز محدودیت دارند. با در نظر داشتن محدود بودن انرژی گره‌ها، بیشتر روشهای مسیریابی در این نوع شبکه­ها با هدف افزایش طول عمر شبکه مطرح شده­اند. در این  پژوهش یک الگوریتم مسیریابی جدید معرفی می­گردد که مهمترین هدف آن افزایش عمر شبکه می باشد.

در بیشتر کاربردهای شبکه­های حسگر بی­سیم، چگونگی­ی قرار گرفتن گره‌ها در محیط فیزیکی به صورت تصادفی می باشد ونقشه‌ی خاص و از پیش تعیین شده‌ای ندارد. گره‌ها پس از قرار گرفتن در محیط به گونه خودکار ساختار شبکه­ را تشکیل می­دهند و برای مدت محدودی به دریافت اطلاعات از محیط اطراف و انتقال آن به ایستگاه اصلی می­پردازند. انرژی لازم برای دریافت اطلاعات از محیط و فرستادن اطلاعات به دیگر حسگرها توسط باتری‌های تعبیه شده در حسگرها تأمین می گردد. پس انرژی این گره‌ها محدود می باشد و در اکثر کاربردها پس از اتمام انرژی باتری، شارژ مجدد ویا تعویض آن بسیار دشوار و به‌گونه معمول غیرممکن می باشد.

کاربردهای مختلف شبکه‌های حسگر منجر به تولید گره‌‌‌حسگرهای زیادی شده می باشد که از نظر معماری، اندازه، مصرف انرژی و شعاع پوشش گره بسیار متفاوت هستند. جدول 1-1 تعدادی از این گره‌حسگرها و کاربردی را که دارند نشان می‌دهد]1[.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 68

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]