استاد راهنما:

دکتر سیدجواد میرعابدینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………. 1

فصل 1: مقدمه……………………….. 2

1-1- مقدمه……………………….. 3

1-2- پردازش شبکه ای………………………… 4

1-3- الگوریتم مورچگان……………………….. 4

1-4- چالش های پردازش شبکه ای……………………….. 5

فصل 2………………………. 7

2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها………………………. 8

2-2- زمان بندی چندسطحی پویا………………………. 8

2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار……………………….. 8

2-4- صف کارها با تکرار(WQR)……………………….

2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO)……………………….

2-6- روش الگوریتم ژنتیک در پردازش شبکه ای………………………… 10

فصل 3:پیشینه پژوهش………………………… 13

3-1- یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع( ARMS)……………………….

3-2- روش پیوندی مورچگان………………………. 15

3-3- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی……….. 16

3-4- روش‌تجربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روش‌اشتراک‌زمانی در پردازش شبکه‌ای….. 18

3-5- پیک روش حراج دو طرفه پیوست…………………………. 19

3-6- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک…………………………. 20

3-7- متا زمان بند ها به مقصود زمان بندی برنامه های موازی………………………… 21

3-8- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان……………………….. 31

3-9- یک روش مبتنی بر عامل به مقصود افزایش…………………………. 34

 فصل 4: ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی………………………… 37

4-1 پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری………………………… 38

4-2-   روش حراج دو طرفه ای در پردازش شبکه ای………………………… 40

4-3- چگونگی پیاده سازی روش های ارایه شده………………………. 47

4-4- کلاس حراج کننده ……………………….50

4-5- کلاس مربوط به کاربر………………………. 52

4-6- کلاس ExampleAuction.java………………………..

4-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AuctionResource.java)……………………….

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………. 58

منابع……………………….. 74

چکیده:

در این پایان نامه به ارایه یک روش جدید در پردازش شبکه ای با الگوریتم مورچگان پرداخته‌ایم. مدلی که در فضای شبکه ای بهره گیری کردیم حراج دو طرفه پیوسته می باشد. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد بهره گیری برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد بهره گیری قرار می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار اشکال می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می گردد که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم ژنتیک در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی را به سمتی سوق دادیم هر کدام از این محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این می باشد که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. با در نظر داشتن توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده بایستی بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه گردد. در این پژوهش، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با در نظر داشتن اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن می باشد در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند

پیاده سازی های صورت گرفته در نرم افزار شبیه سازی GridSim مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که این روش جدید باعث بهبود زمان پردازش و کم شدن تعداد مراحل حراج می گردد.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

هدف اصلی این پایان نامه بهبود بازدهی در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم مورچگان می باشد. این فصل با طرح مساله اصلی پردازش شبکه ای اغاز می گردد و اهمیت آن تبیین داده می گردد. بهره گیری از الگوریتم مورچگان در بسیاری از مسایل باعث بهبود بازدهی و کاهش زمان پردازش شده می باشد. این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا از این الگوریتم در پردازشبکه ای نیز بهره گیری گردد.

2-1- پردازش شبکه ای

پردازش شبکه ای به مجموعه ای از منابع که از چند نقطه مختلف برای انجام یک هدف اقدام به کار می کنند گویند. هر کدام از این محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه ای های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این می باشد که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. . با در نظر داشتن توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده بایستی بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه گردد. در این پژوهش، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با در نظر داشتن اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن می باشد در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند . همچنین در این پردازش ها ممکن می باشد از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری با هم تفاوت داشته باشند.

پردازش شبکه ای دارای معماری های مختلفی می باشد که می توان به موردها زیر تصریح نمود:

– GT2

– OGSA

– GT3

3-1- الگوریتم مورچگان جستجو در سایت :   

الگوریتم مورچگان یک الگوریتم هیوریستیک با یک جستجوی محلی بهینه می باشد که برای مسایل ترکیبی مورد بهره گیری می گیرد. این روش از رفتار طبیعی مورچگان الهام گرفته می باشد. در طبیعت مورچگان با ماده ای که از خود ترشع می کنند راه را به بقیه مورچگان نشان می دهند. در بسیاری از پژوهش ها از روش کلونی مورچگان برای حل مسایل NPسخت بهره گیری می گردد. از این روش برای حل مسایلی مانند فروشنده دوره گرد, رنگ امیزی گراف و مسیر یابی بهره گیری می گردد.

اجتماع مورچگان به مجموعه ای از مورچه های هوشمند گفته می گردد که به صورت گروهی رفتار می کنند. این اجتماع در محیط جستجو می کنند تا جواب بهینه را پیدا کنند.

در مساله زمان بندی در محیط های شبکه ای, هر کدام از این کارها به منزله یک مورچه در نظر گرفته می گردد. هر کدام از این مورچه ها به دنبال منابع مورد نظر خود حرکت می کنند.

در زیر شبه کد اجتماع مورچگان نشان داده شده می باشد:

Procedure ACO

begin

Initialize the pheromone

while stopping criterion not satisfied do repeat for each ant do Chose next node by applying the state transition rate end for until every ant has build a solution Update the pheromone end while end

روش های متفاوتی برای اجتماع مورچگان هست که می توان به موردها زیر تصریح نمود :

– Max-Min Ant System

– Rank-based Ant System

– Fast Ant System

– Elitist Ant System

4-1- چالش های پردازش شبکه ای

از چالش مهم در پردازش های شبکه ای می توان به چگونگی اولویت بندی و زمان بندی به پردازه ها تصریح نمود. مساله زمان بندی در پردازش های شبکه ای از سه بخش تشکیل می گردد:

1- یافتن منابع که شامل منابعی می باشد قابلیت بهره گیری را دارند.

2- جمع اوری اطلاعات درمورد این منابع و انتخاب بهترین مجموعه از منابع.

3- کارها در این مرحله انجام می گردد.

مرحله یافتن مجموعه بهترین منابع یکی از مسایل NP-Complete می باشد. در زمان بندی کارها دو هدف عمده هست:

1- بیشترین اندازه کارایی را سیستم داشته باشد.

2- بیشترین خروجی را داشته باشد.

برای هدف اول, بایستی روشی ارایه گردد که زمان پردازش را کاهش دهد و برای هدف دوم, بایستی روشی ارایه گردد که زمان بندی را به مجموعه ای از کارهای مستقل از هم تقسیم کند. این کار باعث می گردد که ظرفیت انجام کار سیستم در واحد زمان افزایش یابد.

برای حل این مشکل روش های متفاوتی ارایه شده می باشد. یکی از این روش ها نگاشت این مساله به مساله فروشنده دوره گرد می باشد. در این روش مسیر هایی که منابع نسبت به هم دارند مهم می باشد. در پردازش شبکه ای به دلیل اینکه منابع در فواصل متفاوت و غیر متقارن نسبت به هم قرار دارند به همین دلیل در مورد هایی این روش می تواند مفید اقدام کند.

در ادامه این پژوهش مطالب به صورت زیر ارائه گردیده می باشد.

در فصل دوم به پیش زمینه های مربوطه پرداخته ایم و کلیات روش های زمانبندی به مورچه، ژنتیک و حراج پرداخته شده می باشد.

در فصل سوم مهمترین الگوریتم ها و روشهای پیاده سازی شده در بسترۀ الگوریتم های زمان بندی ارائه گردیده می باشد.

در فصل چهارم به ارائه روش پیشنهادی می پردازیم و نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی (Acdanp) با روش قبلی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد.

در فصل پنجم به ارائه پیشنهادات و کارهای آتی می پردازیم. ضمناً در پیوست الف کد سورس نوشته شده در محیطی Gridsim آورده شده می باشد.

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]